Nätverk

Spara favorit 3 apr april 2019

Syftet med nätverk är att skapa möten mellan olika lärargrupper för fortbildning, utveckling av ämnesundervisningen och allmänt utbildningsområde. Nätverken riktar sig till pedagoger, samordnare, lärarutbildare, doktorander och rektorer.

Aktiva nätverk 2019

Språk-, läs- och skrivutvecklare

Nätverken arbetar med frågor kring kommunimplementeringar av nationella satsningar, olika utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte inom kunskapsområdet språk-, läs- och skrivutveckling.

Utvecklingsnätverk

Är ett nätverk av personer som arbetar med kvalitetsarbete/utvecklingsarbete inom barn och utbildningsfrågor i regionen. Samtliga 19 kommuner i regionen erbjuds att delta med en utvecklingsledare/kvalitetsutvecklare i nätverket.

Nätverkets syfte:

  • att utvecklingsarbetet inom regionen överblickas
  • att erfarenhetsutbyte mellan skolor, kommuner och universitet utvecklas
  • att lärande exempel och framgångsfaktorer kartläggs och sprids
  • att stimulera kommunerna och universitetet till forsknings- utvecklingsarbete som är långsiktiga och hållbara i syfte att granska, värdera och förbättra den egna verksamheten

Nätverket för gymnasiesamverkan

Är ett nätverk med personer på Mittuniversitetet och på regionens gymnasieskolor för att samverka kring skolutveckling, gemensamma utbyten och att öka intresset för högre utbildning.

Förstelärarnätverket

Ett webbaserat nätverk för Förstelärare.