Nätverk

Spara favorit 6 okt oktober 2017

Syftet med nätverk är att skapa möten mellan olika lärargrupper för fortbildning, utveckling av ämnesundervisningen och allmänt utbildningsområde. Nätverket riktar sig till lärare, samordnare, LLU-are, lärarutbildare, doktorander och rektorer.

Aktiva nätverk 2017

Läs- skriv- och språkutvecklare

Nätverken arbetar med frågor kring kommunimplementeringar av nationella satsningar, olika utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte inom kunskapsområdet språk- läs- och skrivutveckling.

Utvecklingsnätverk

Är ett nätverk av personer som arbetar med kvalitetsarbete/utvecklingsarbete inom barn och utbildningsfrågor i regionen. Samtliga 19 kommuner i regionen erbjuds att delta med en utvecklingsledare/kvalitetsutvecklare i nätverket.

Nätverkets syfte:

  • att utvecklingsarbetet inom regionen överblickas
  • att erfarenhetsutbyte mellan skolor, kommuner och universitet utvecklas
  • att lärande exempel och framgångsfaktorer kartläggs och sprids
  • att stimulera kommunerna och universitetet till forsknings- utvecklingsarbete som är långsiktiga och hållbara i syfte att granska, värdera och förbättra den egna verksamheten

Kontakt Marina Nord Öberg

Specialpedagogiskt nätverk

Ett nätverk för specialpedagoger och speciallärare i regionen som startat upp under 2016. I dagsläget träffas nätverket en gång per termin och träffarna sker varannan gång i Sundsvall varannan gång i Östersund. Nästa träff är i Sundsvall den 5 april . Anmälan gör du på nätverkets hemsida.

Samverkanssamordnare på gymnasiet

Är ett nätverk med personer på Mittuniversitetet och på regionens gymnasieskolor för att samverka kring skolutveckling, gemensammma utbyten och att öka intresset för högre utbildning.

Handleda vidare

För att bibehålla och stärka det kollegiala lärandet har Skolverket gett RUN uppdraget att genomföra träffar för handledare som verkat inom ramen för antingen Matematiklyftet eller NT-satsningen under läsåren 2012-2017 samt till förstelärare och lektorer i matematik eller naturvetenskap och teknik.