Förstelärarnätverk

Spara favorit 18 mar mars 2019
Webbutveckling

Ett webbaserat nätverk för Förstelärare

Bakgrund

Kommunerna i regionen har signalerat ett behov av ett nätverk för förstelärarna och på RUN-riksdagen 2017 lyftes önskemålet att detta nätverk skulle vara webbaserat så att deltagarna kan delta i nätverket på distans. Under 2017 undersöktes möjligheter för detta och nätverket startade i april 2018.

Syfte

Att stötta förstelärare i deras uppdrag och skapa möjligheter till skolutveckling genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Det kollegiala lärandet är en central utgångspunkt. 

Nätverksledare

Nätverket drivs av det Regionala utvecklingsnätverket, RUN som till hjälp har rekryterat Siv Myhr och Thomas Hägg från Härjedalens kommun som nätverksledare.

Upplägg hösten 2018 och våren 2019

Träffarna kommer att ske via Zoom, läs mer om denna plattform nedan. Träffarna är alltid på en onsdag ca 1 gång i månaden mellan 15.00-16.30. Träffarna kommer vanligtvis att inledas med genomgång/föreläsning där alla deltagare finns i samma "rum" med diskussioner/erfarenhetsutbyte i sk Breakout Room där deltagarna delas upp i mindre grupper. Varje träff avslutas med en uppgift som tas upp på nästa möte.

Träffar hösten 2018 och våren 2019

Under våren erbjöds tre träffar och en fjärde träff planerades in till augusti. Denna fjärde träff är flyttad till den 26:e september. Utöver dessa fyra första träffar är det nu inplanerat ytterligare tre träffar, se nedan.
För att delta under höstens nätverksträffar ber vi alla (både gamla och nya deltagare) att göra en anmälan i anmälningsformuläret på denna sida.

Onsdag 26/9 - Kollegialt lärande
Föreläsning om kollegialt lärande med Patrik Björk från Mittuniversitetet. Efter detta diskussion och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Onsdag 24/10 - Digitalisering
Föreläsning om digitalisering med Katarina L Gidlund från Mittuniversitetet. Efter detta diskussion och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Onsdag 21/11 - Ämnesdiskussioner
Erfarenhetsutbyte och diskussioner utifrån valda teman.

Onsdag 23/1 - Karriärtjänstereformen
Daniel Alvunger från Linnéuniversitetet berättar om sin forskning kring karriärtjänster/förstelärare. Efter detta diskussion och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. 

Onsdag 20/3 - Vad gör kvalitet med skolan?
Göran Bostedt, docent och utbildningschef  för Rektorsprogrammet vid Mittuniversitetet och institutionen för utbildningsvetenskap kommer att prata om följande: Systematisk kvalitetsarbete (SKA) är en viktig del i skolans uppdrag och utvecklingsarbete. SKA regleras i skollagen och kommenteras i Skolverkets allmänna råd gällande systematiskt kvalitetsarbete. SKA fokuserar väsentliga faser i ett utvecklingsarbete, där begrepp som dokumentation, systematik, utvärdering, analys och reflektion är centrala. SKA-arbetet kräver dock samtidigt kritisk distans och reflektion gällande arbetssätt och val av indikatorer i organisationen. T ex kan kvalitet förstås på många olika sätt, objektiva central fastställda kvalitetskriterier kan kontrasteras mot variation i lokala behov, kvalitetskriteriers betydelse behöver värderas mot lärarkårens professionalism mm. Jag kommer att lyfta och problematisera den styrningsmodell (New Public Management) som idag dominerar i svensk skola och ställa frågan om vilka risker och förtjänster som finns med denna modell.

Onsdag 10/4 - Att inkludera elever med beteendeproblem
Ulrika Gidlund, forskare vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet berättar om sin forskning om inkludering av elever med beteendeproblem. Inkludering av elever med beteendeproblem i skolan är ett kontroversiellt ämne med en politisk agenda särskilt eftersom elever, föräldrar, lärare och skolledning starkt argumenterar antingen för eller emot fördelarna med inkludering av dessa elever i de vanliga klasserna. Antingen är man för alla barns och elevers rätt att få vara delaktiga, eller så argumenterar man för alla barns rätt att känna sig trygga och inte bli störda på lektionen. Vad krävs för att framgångsrikt kunna inkludera elever med beteendeproblem och vad är konsekvenserna av inte ha rätt förutsättningar för att kunna göra det?

Onsdag 22/5 - Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val - en studie om didaktisk kompetens och pojkars skolprestationer
Ingela Åhslund, licentiand i pedagogik vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet berättar om sin pågående forskning.

Anmälan för att delta under hösten 2018

För att delta i nätverket under hösten så ber vi att alla (både gamla och nya deltagare) gör en anmälan via formuläret på denna sida.
Sista anmälningsdag är den 23 september för att delta från och med den första träffen. Därefter kommer möjligheten att anmäla sig ligga öppen till och med den 14 oktober då anmälan stänger.

Zoom

Zoom är ett distansverktyg för bland annat utbildning, nätverksträffar, presentationer, möten och workshops. För att kunna delta på träffarna behöver du ha en dator, en webbkamera samt ett headset eller liknande. Till varje träff kommer du som deltagare i nätverket att få ett mejl med en länk som du klickar på för att ansluta till mötet. Vid första tillfället och första gången du använder Zoom så laddas Zoom ned automatiskt när du klickar på länken. I vissa fall behöver din systemadministratör godkänna nedladdningen men för de allra flesta går detta per automatik. Mer information om Zoom kommer vi att skicka ut till alla deltagare innan första träffen. Nedan finns även en introduktion till Zoom att ladda ned.

Instruktion till Zoom för distansdeltagareLyssna

Instruktionsvideo till Zoom för distansdeltagare

Problem med ZoomLyssna

Tips på deltagande i ZoomLyssna

Kontakt

Nätverksledare

Thomas Hägg och Siv Myhr
Förstelärare Härjedalens kommun

Kontakt RUN

Åsa Bång
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN