BLAD - Behovsstyrt Lärande genom Anpassat Deltagande

BLAD är ett internt utvecklingsprojekt på Mittuniversitetet som går ut på att utveckla former för livslångt lärande och distribuering av kompetensutveckling, anpassad efter de krav och behov som de samhälleliga och tekniska utvecklingen ställer på offentliga organisationer och näringsliv.

3N9A3566FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Varje dag möter Mittuniversitetet förtroendevalda, företagsledare och tjänstemän, i vitt skilda sammanhang. Oavsett sammanhang är budskapet ofta detsamma från kommunerna i Jämtland, Västernorrland och Hälsingland; att en av regionens största utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen, både på kort och på lång sikt. En konsekvens av detta för Mittuniversitetet, likväl som för andra universitet och högskolor, är att det är angeläget att hitta former för hur lärosätet på ett bättre sätt kan distribuera utbildning så att den passar såväl företag som offentliga aktörer. Mittuniversitetet behöver ta nästa steg vad gäller e-lärande, uppdragsutbildning och kompetensförsörjning för att stärka lärosätet som ett globalt universitet och fördjupa vårt regionala engagemang. Mittuniversitetet ska därför erbjuda en ny distributionsform av kompetensutveckling som passar offentliga organisationer och näringsliv bättre genom att det nya konceptet inte tvingar dem att binda upp personal för utbildningsinsatser under lång sammanhängande tid. Mittuniversitetet kallar konceptet för, BLAD; Behovsstyrt Lärande genom Anpassat Deltagande. Offentliga organisationer och näringsliv kan med hjälp av detta kompetensutveckla sina medarbetare på ett flexibelt sätt och även anpassa kompetensutvecklingen utifrån verksamhetens och medarbetarnas behov och förutsättningar.

BLAD-arbetet är uppdelat i olika faser:

Fas 1

Utredning av Ulrika Auno på RUN/FUS

Fas 2

Projektarbete under ledning av:
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik, UTV
Åsa Bång, koordinator RUN/FUS

Projektmål

  • Identifiera framgångsfaktorer, utmaningar och risker för att anordna utbildning i liknande flexibla distributionsformer. Detta sker genom omvärldsspaning.
  • Identifiera offentliga verksamheters och näringslivets behov av tillgänglighet, användbarhet och former för att på bästa sätt tillägna sig utbildningar.
  • Kartlägga förutsättningar på Mittuniversitetet för att ge utbildning i flexibla distributionsformer.
  • Utforma ramar och strukturer för hur kompetensutveckling i enlighet med BLAD:s intentioner uppnås.
  • Välja ut två utbildningsområden inom Mittuniversitetet som ska vara piloter i ett genomförandeprojekt.
  • Utforma en projektplan för ett genomförandeprojekt (pilot).

Fas 3

Start av genomförandeprojekt (piloter) samt uppföljning och utvärdering.

Läs mer om pilotprojekten

Fas 4

Implementeringsfas.

Kontakt

Jimmy Jaldemark

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 88

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07