Inkluderande skola

Spara favorit 12 apr april 2019
Risk- och krishanteringsprogrammet

Inkluderande skola är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Inom detta insatsområde är det särskilt fokus på nyanlända barn och elevers lärande samt att förbättra flickors och pojkars lärande och resultat. På denna sida samlar vi de insatser som specifikt erbjuds inom RUN.

Studiehandleda på modersmål

Studiehandleda på modersmål är en uppdragsutbildning som Mittuniversitetet och RUN, via Skolverket, fått möjlighet att ge med start under hösten 2018. Utbildningen avslutas under våren 2019.

Framgångsfaktorer för lärande 

En seminarieserie om att förbättra flickors och pojkars resultat. Seminarieserien består av fyra träffar och startar hösten 2019.

Regional samordning av Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag (U2015/3356/S) att genomföra insatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet under åren 2016-2019.

Kontakt

Anna Östlin Brismark
Koordinator RUN