Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Spara favorit 6 aug augusti 2018

Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Målgrupp

Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställd inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Även lärare som är behörig i svenska som andraspråk kan gå kursen. Den är även öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Undervisningsform

Kursen kan ges som uppdragsutbildning i form av kommunförlagda kurser där de obligatoriska träffarna är förlagda ute i kommunen.

Antal högskolepoäng och studietakt

Kursen är på 7,5 hp. Starttider och studietakt är flexibla och kan anpassas efter önskemål. Studietakt kan exempelvis vara kvartsfart (en termin).

Kursens innehåll och upplägg

Under de campusförlagda träffarna varvas föreläsningar, redovisningar och gruppdiskussioner. Föreläsningarna utgår från olika teman för att belysa kursens innehåll och lärandemål:

 • andraspråksinlärning och andraspråksutveckling: påverkan och framgång,
 • sociala och psykologiska faktorers påverkan på skolframgång,
 • kultur- och migrationskunskap med betoning på begrepp som identitet, etnicitet, etnocentrism, mångkulturalitet, interkulturalitet, religion, socialisation och genus,
 • hur attityder och förhållningssätt påverkar elevernas möjligheter till utveckling och lärande samt hur man genom ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt kan se mångfald som en tillgång,
 • kartläggning av nyanlända elever: syfte, genomförande och uppföljning,
 • hur samarbete med studiehandledare och modersmålslärare kan utformas för att ge eleverna möjlighet att visa befintliga kunskaper och ge dem förutsättningar att nå goda resultat,
 • vilka didaktiska överväganden en lärare måste göra i en mångkulturell skola och vilka redskap och verktyg som kan användas för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för alla elever,
 • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Mellan de campusförlagda träffarna arbetar deltagarna med uppgifter som är direkt kopplade till kursens litteratur,  innehåll och den egna verksamheten, till exempel att planera och genomföra undervisning utifrån de inhämtade kunskaperna, redogöra för hur kartläggningsresultatet skall användas, observationer av kollegers undervisning, hur en inkluderande undervisning kan utformas, hur elevernas bakgrund och befintliga kunskaper kan synliggöras, hur man kan motverka negativa attityder och förhållningssätt och istället få en inkluderande miljö samt intervjuer med nyanlända elever. Uppgifterna utformas slutgiltigt utifrån de yrkeskategorier deltagarna representerar. Målet är att alla deltagare ska kunna bidra utifrån sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Alla uppgifter är examinerande och vissa redovisas muntligt och diskuteras i mindre grupper vid de campusförlagda träffarna medan andra redovisas skriftligt och lämnas in för bedömning av kursens lärare.

Lärandemål

Deltagare ska efter fullgjord kurs kunna:

 • visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer,
 • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande,
 • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.

Kostnad

Skolverket betalar för de kurser som erbjuds men inte för några övriga kostnader. Innan en kurs kan ges måste lärosätet ha fått en godkännande från Skolverket.

Intresseanmälan

Kommun eller enskild huvudman kan skicka in en intresseanmälan via ett formulär som senare kommer att finnas tillgängligt på denna sida. Ange gärna önskemål på starttid och studietakt. Kravet från lärosätet är att det är minst 20 deltagare på varje kurs. Det är möjligt att flera huvudmän går samman och delar på en kurs bara det totala antalet deltagare är minst 20. Ange därför hur många som kan delta från er kommun/organisation.
Intresseanmälan är inte bindande utan är ett sätt att få in ett underlag till Skolverket och för den fortsatt planeringen. Vid en eventuell prioritering så går kommuner/enskilda huvudmän inom regionen (Västernorrland och Jämtlands län samt norra Hälsingland) först samt i inkommande turordning.

Kontakt

Åsa Bång

Åsa Bång
Koordinator RUN

MER INFORMATION OM KURSEN

På Skolverkets hemsida går det att läsa mer om kursen och vilka kurser som erbjuds på andra lärosäten i Sverige

Skolverket - introduktionskurs i svenska som andraspråk