Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Spara favorit 1 apr april 2019
Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Det globala klassrummet är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever.

Målgrupp

Lärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Undervisningsform

Kursen är en uppdragsutbildning på uppdrag från Skolverket.
Kursen ges som en campus/distans-kurs, det vill säga distansundervisning med fyra fysiska heldagsträffar på campus Sundsvall.

Antal högskolepoäng och studietakt

Kursen är på 7,5 hp och går på kvartsfart.

Start- och slutdatum

Startdatum: 190902
Slutdatum: 200119

Kursens innehåll och upplägg

Under de campusförlagda träffarna varvas föreläsningar, redovisningar och gruppdiskussioner. Föreläsningarna utgår från olika teman för att belysa kursens innehåll och lärandemål:

 • andraspråksinlärning och andraspråksutveckling: påverkan och framgång,
 • sociala och psykologiska faktorers påverkan på skolframgång,
 • kultur- och migrationskunskap med betoning på begrepp som identitet, etnicitet, etnocentrism, mångkulturalitet, interkulturalitet, religion, socialisation och genus,
 • hur attityder och förhållningssätt påverkar elevernas möjligheter till utveckling och lärande samt hur man genom ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt kan se mångfald som en tillgång,
 • kartläggning av nyanlända elever: syfte, genomförande och uppföljning,
 • hur samarbete med studiehandledare och modersmålslärare kan utformas för att ge eleverna möjlighet att visa befintliga kunskaper och ge dem förutsättningar att nå goda resultat,
 • vilka didaktiska överväganden en lärare måste göra i en mångkulturell skola och vilka redskap och verktyg som kan användas för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för alla elever,
 • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Mellan de campusförlagda träffarna arbetar deltagarna med uppgifter som är direkt kopplade till kursens litteratur,  innehåll och den egna verksamheten, till exempel att planera och genomföra undervisning utifrån de inhämtade kunskaperna, redogöra för hur kartläggningsresultatet skall användas, observationer av kollegers undervisning, hur en inkluderande undervisning kan utformas, hur elevernas bakgrund och befintliga kunskaper kan synliggöras, hur man kan motverka negativa attityder och förhållningssätt och istället få en inkluderande miljö samt intervjuer med nyanlända elever. Uppgifterna utformas slutgiltigt utifrån de yrkeskategorier deltagarna representerar. Målet är att alla deltagare ska kunna bidra utifrån sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Alla uppgifter är examinerande och vissa redovisas muntligt och diskuteras i mindre grupper vid de campusförlagda träffarna medan andra redovisas skriftligt och lämnas in för bedömning av kursens lärare.

Lärandemål

Deltagare ska efter fullgjord kurs kunna:

 • visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer,
 • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande,
 • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.

Anmälan

Anmälningsperioden är 15 mars - 15 april 2019
Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Huvudmannens godkännandeLyssna

Den kan du antingen skanna in och bifoga elektroniskt i samband med dina ansökan eller så kan du skicka in den separat, till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm.

Till anmälan

Mer information om kursen

På Skolverkets hemsida går det att läsa mer om kursen och vilka kurser som erbjuds på andra lärosäten i Sverige

Skolverket - introduktionskurs i svenska som andraspråk

Kontakt

För frågor kring kursens innehåll kontakta kursansvarig:
Helena Andersson

För frågor av administrativ karaktär kontakta:
Åsa Bång
Koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN