Studiehandleda på modersmål

Spara favorit 3 sep september 2018
Forskare

Detta är en uppdragsutbildning om studiehandledning på modersmål.

Bakgrund och syfte

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska. En del av dessa insatser handlar om att stärka kompetensen hos studiehandledare på modersmål. Via Skolverket har Mittuniversitetet fått möjlighet att ge en uppdragsutbildning för studiehandledare på modersmål som syftar till att stärka studiehandledarens förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. 

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning ska deltagarna i utbildningen ha;

  • kunskap om styrdokument och regelverk i svensk skola inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
  • kunskap om hur studiehandledningens utformning och studiehandledarrollen ger förutsättningar för flerspråkiga och nyanlända elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner
  • kunskap om inkluderande och interkulturellt förhållningssätt
  • kunskap om hur egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande
  • kunskap om olika didaktiska modeller och perspektiv samt studieteknik som främjar lärande
  • kunskap om hur skolan kan ge förutsättningar för parallell språk- och kunskapsutveckling hos eleverna
  • kunskaper kring relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk
  • kunskaper om framgångsrika arbetssätt, metoder och användbara digitala verktyg
  • kunskap om hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan studiehandledare och klass- och ämneslärare
  • kunskap om fjärrundervisning

Målgrupp

Studiehandledare på modersmål som arbetar inom de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan.

Förkunskapskrav

För att delta i utbildningen krävs att deltagarna har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Omfattning och upplägg

Utbildningen genomförs som en poänggivande kurs i de fall deltagare önskar erhålla poäng. Omfattningen av insatsen motsvarar 7,5 hp. Deltagaren väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om deltagaren vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår en hemtentamen.
Studietakten är på kvartsfart. Kurserna kommer att ges som en kombination av campus och distansstudier med 4 campusträffar, varav två genomförs i Sundsvall och två i Östersund.
Denna kurs har innehållsmässigt stora likheter med den kurs som Mittuniversitetet/RUN genomfört under läsåret 2017/18. Några moment är dock nya och nu finns också möjlighet att, genom olika inlämningsuppgifter och en hemtentamen, erhålla 7,5 hp. Då detta är en uppdragsutbildning krävs inte allmän behörighet till högskola. Observera dock ovanstående förkunskapskrav som är en förutsättning för att klara kurslitteraturen och examinationsuppgifterna. 

Kursstart: November 2018
Kursslut: April 2019

Kursdag 1: 6 november 2018, campus Sundsvall 10.00-16.00
Kursdag 2: 10 december 2018, campus Östersund 10.00-16.00
Kursdag 3: 6 februari 2019, campus Sundsvall 10.00-16.00
Kursdag 4: 22 mars 2019, campus Östersund 10.00-16.00

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Anna Östlin Brismark
Koordinator RUN

Skolverket

Läs även om utbildningen på Skolverkets hemsida