Kulturanalys

MI7A9910.jpg

Kulturanalys – en metod att använda i skolans systematiska kvalitetsarbete

RUN har äganderätten till skolutvecklingsmetoden Kulturanalys utifrån frirumsteorin och erbjuder utbildning till certifierad handledare i kulturanalys. En certifierad handledare har en viktig funktion genom hela kulturanalysprocessen och är den som organiserar, strukturerar och handleder arbetet.

Genom att i sin organisation ha certifierade handledare i kulturanalys skapas goda förutsättningar för ett kontinuerligt användande av metoden och därmed kan en systematik i skolutvecklingsarbetet byggas in.

Kulturanalys – Vad handlar det om?
Kulturanalys som metod för skolutveckling utgår från att en skolas utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i den ”jordmån” – de kulturer – som är närvarande i vardagsarbetet. Elever och personal på skolan gör en öppen självvärdering genom att skriva brev utifrån en allmänt formulerad grundfråga som exempelvis Hur är det att vara elev/lärare på denna skola? Breven blir en kartläggning som analyseras och ger inblickar i skolans vardagsarbete samt tydliggör skolans utvecklingsbehov.  Kulturanalysen ger underlag för bedömning av nuläge och färdriktning och utgör en grund för att ta fram idéer till utvecklingsområden, för att utifrån dessa välja verksamhetsriktning och färdmål. Ett utvecklingsprogram utformas och arbetet går över i en genomförandefas i syfte att utveckla skolans arbete. 

Kulturanalys – Kvalitetsarbete i samband med skolinspektion!
Kulturanalys kan användas parallellt med skolinspektionens tillsyner. Fördelen med detta är att kommuner och skolor arbetar fram en egen självvärdering som kompletterar skolinspektionens externa granskning. Det samlade resultaten av de båda utvärderingarna kan i nästa steg ligga till grund för skolutvecklingsprogram som bygger på överväganden som hämtats från såväl de inifrån kommande kulturanalyserna som den externa skolinspektionen.

Kontakt

Ulrika Auno

Koordinator|Coordinator

010-142 81 57