Mentor i skolan

Spara favorit 28 jun juni 2018
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

En kurs för dig som ska handleda och stödja nyutexaminerade och nyanställda lärare.

Mål och syfte

 • Att genom ökad kunskap om uppdragets innebörd stärka deltagaren i dennes roll som mentor.
 • Att öka deltagarens kunskap om samtalsmetodik i teori och praktik.
 • Att utveckla deltagarens förmåga att handleda i verksamhetsnära skolfrågor såsom yrkesetik, att utveckla en professionell yrkesidentitet samt systematiskt kvalitetsarbete i klassrummet.
 • Att ge deltagaren möjlighet att, tillsammans med andra, reflektera över och planera sin fortsatta roll som mentor.

Målgrupp

Lärare som fungerar eller ska fungera som mentorer för nyutexaminerade och/eller nyanställda lärare.

Innehåll

Kursen kommer bland annat innehålla följande moment:

 • Mentorsrollen
 • Yrkesetik
 • Samtalsmetodik
 • Att öva på samtalsmodeller
 • Att handleda i planering av undervisning utifrån styrdokument
 • Att handleda i frågor kring betyg och bedömning
 • Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten
 • Upprätta handlingsplan för mentorskap

Stärk nyanställda med en mentor - läs vad Skolverket skriver om introduktionsperioden och vikten med mentorer.

Upplägg

Kursen är tänkt att starta i september 2018 och fortgå till januari 2019. Kursen kommer att ges som en kombination av campus och distansstudier med 3 obligatoriska campusträffar i Östersund och Sundsvall, samt en uppföljningsträff i maj 2019. Mellan campusträffarna är det inläsning av litteratur samt enskilda uppgifter.

Träff 1: 11 September 2018, campus Sundsvall
Träff 2: 16 Oktober 2018, campus Östersund
Träff 3: 22 Januari 2019, campus Sundsvall
Träff 4: Uppföljningsträff, 22 maj 2019, campus Östersund

Intyg

De deltagare som deltar de tre kursdagarna och genomför den obligatoriska kursuppgiften, handlingsplan för mentorskap, erhåller ett kursintyg. Kursen är inte poänggivande för högskolepoäng.

Kostnader

Kursen är avgiftsfri. Deltagarens arbetsgivare står för kurslitteratur, resor och ev. andra omkostnader.

Anmälan

Anmälan görs via anmälningsformuläret på denna sida. Kontrollera att det står "Tack för din anmälan" i rutan efter att du klickat på "Skicka" och att du får ett mejl med bekräftelse på din anmälan, annars har inte anmälan gått igenom.
Sista dag för anmälan är den 27 augusti. Om färre än 15 personer är anmälda kan kursen komma att ställas in. Max antal deltagare är 50 personer.

Information om hantering av personuppgifter

Mittuniversitetet är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. Om någon begär ut en allmän handling som innehåller era personuppgifter kan Mittuniversitetet komma att lämna ut denna. Detta om handlingen inte ska/kan beläggas med sekretess. Personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Kontakt

Vid frågor om kursens innehåll och upplägg kontakta:
Annika Svensson
Koordinator RUN

Vid frågor om din anmälan kontakta:
Åsa Bång
Koordinator RUN

Anmälan