Karriärlärarnätverket ska stärka kunskaper om lärandeprocesser och vänder sig till förstelärare och lektorer (karriärlärare).

_MP_6680.jpg

Målsättning och innehåll

Nätverket ska bidra till:

  • Professionsutveckling och skolutveckling genom kollegialt lärande.
  • Ramar och strukturer för att leda kollegialt lärande med utgångspunkt i skolans systematiska kvalitetsarbete.
  • Fördjupad kunskap om lärarledarskap, pedagogisk processledning och olika processverktyg.

Målsättningen med nätverket är att deltagarna stärker sina kunskaper om lärandeprocesser och sin förmåga att medvetet tillämpa olika strategier och processverktyg i sin dagliga praktik och sitt uppdrag för att leda utvecklingsarbeten i sin verksamhet. Deltagarna ska använda varandra som resurser i nätverket och via erfarenhetsutbyte tillägna sig fördjupade perspektiv på kommunikation, handledning, styrning och ledning av kvalitets- och utvecklingsarbete. Tillsammans hjälper och stöder deltagarna varandra att skapa förutsättningar för en kompetensutvecklingskultur som kännetecknas av ett undersökande, utforskande och reflekterande förhållningssätt.

Innehållet under nätverksträffarna utgörs av följande områden:

  • Hur yrkesrollen kan stärkas i syfte att bidra till professionsutveckling samt kapacitetsbyggande i form av ramar och strukturer som är nödvändiga för kollegialt lärande.
  • Hur ett tillitsfullt klimat kan skapas och kommunikationens kraft och betydelse i utvecklingsarbete för att konstruktivt hantera motstånd.
  • Arbetsprocesser i deltagarnas olika verksamheter och hur arbetsgrupper kan synliggöra och visa resultat.

Upplägg

Nätverksträffarna genomförs med bland annat kortare föreläsningar, litteraturstudier, seminarier/workshops. Nätverket kommer ha både digitala och fysiska träffar under ledning av nätverksledare från Mittuniversitetet. Insatsen är processinriktad med verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna kopplade till karriärlärares specifika uppdrag i sin verksamhet. Nätverksträffarna ska fungera som ett processtöd för deltagarna i sina uppdrag.

Förutsättningar för deltagande

Nätverket vänder sig till karriärlärare (förstelärare/lektorer) som har ett formulerat uppdrag i sin tjänst. Det finns inga krav på specifika förkunskaper. Det innebär att deltagarna kan ha olika bakgrund och erfarenheter av att leda ett kollegialt lärande. Ett krav är dock att deltagaren bereds möjlighet och ges förutsättningar att medverka under hela pilotåret  innefattande såväl deltagande på träffarna som tiden mellan träffarna när verksamhetsanknutna uppgifter och stödjande insatser mellan nätverkets deltagare ska genomföras. För samsyn, spridning och utveckling i den egna verksamheten är även skolledarens engagemang och delaktighet av yttersta vikt.


Zoom

Zoom är ett distansverktyg för bland annat utbildning, nätverksträffar, presentationer, möten och workshops. För att kunna delta på träffarna behöver du ha en dator, en webbkamera samt ett headset eller liknande. Till varje träff kommer du som deltagare i nätverket att få ett mejl med en länk som du klickar på för att ansluta till mötet. Vid första tillfället och första gången du använder Zoom så laddas Zoom ned automatiskt när du klickar på länken. I vissa fall behöver din systemadministratör godkänna nedladdningen men för de allra flesta går detta per automatik. Guider med mera hittar du via nedanstående länk. Läs gärna igenom dessa innan första Zoom-träffen.

Mer information om Zoom

Kontakt

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-142 82 29

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07