Nyanlända barn och elevers lärande

Spara favorit 8 dec december 2017
Risk- och krishanteringsprogrammet

Inkluderande skola är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Inom detta insatsområde är det särskilt fokus på nyanlända barn och elevers lärande. På denna sida samlar vi de insatser som specifikt erbjuds inom RUN eller på Mittuniversitetet.

Bygga Svenska 

RUN har fått i uppdrag att under våren 2018 genomföra 4 utbildningsdagar i form av dialogmöten om Skolverkets nya stödmaterial Bygga svenska. Dialogmötenas syfte är att Bygga svenska ska bli känt för såväl rektorer som SvA-lärare och andra ämneslärare och att de får förståelse för hur bedömningsstödet kan användas för att gynna elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Nyanlända elevers skolframgång

Kompetensutveckling för skolteam som arbetar med nyanlända elever.
En ny omgång av teamutbildningen startade under hösten 2017 och kommer att avslutas under våren 2018

Med modersmålet som utgångspunkt  - en kurs för studiehandledare och modersmålslärare

Kursen startade under hösten 2017 och avslutas under våren 2018.

Regional samordning av Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag (U2015/3356/S) att genomföra insatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet under åren 2016-2019.

Skolverket ger nu nya möjligheter för kommuner att ansöka om statsbidrag för att finansiera en samordnare med fokus på nyanlända. Observera att även de kommuner som redan fått bidrag och vill ha fortsatta medel måste göra en ny ansökan.
Mer information finna att läsa på
Skolverkets hemsida

Svenska som andra språk

Mittuniversitetet erbjuder tre kurser i svenska som andra språk. Mer information finns att läsa på respektive kurssida.
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B1, 7,5 hp

Kontakt

Anna Östlin Brismark
Koordinator RUN

TIPS

Skolverkets inspirationsdagar

Skolverket bjuder in till två inspirationsdagar på temat "Digitala resurser i modersmålsundervisningen" samt "Språkutvecklande arbete i modersmålsundervisningen". Inspirationsträffarna kommer bland annat att arrangeras i Östersund respektive i Sundsvall. För mer information och anmälanLyssna.