Nyanlända barn och elevers lärande

Spara favorit 25 jun juni 2018
Risk- och krishanteringsprogrammet

Inkluderande skola är ett av tre insatsområden för åren 2017-2019 inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN. Inom detta insatsområde är det särskilt fokus på nyanlända barn och elevers lärande. På denna sida samlar vi de insatser som specifikt erbjuds inom RUN eller på Mittuniversitetet.

Nyanlända elevers skolframgång ht17-vt18

Kompetensutveckling för skolteam som arbetar med nyanlända elever.
En omgång av teamutbildningen startade under hösten 2017 och avslutades under våren 2018.

Nyanlända elevers skolframgång ht18-vt19

En ny omgång av teamutbildningen kommer att starta hösten 2018 och avslutas under våren 2019. Både team från gymnasiet och grundskolan har möjlighet att delta. Vissa moment kommer att vara gemensamma för alla team och vissa moment kommer att vara riktade till gymnasiet respektive grundskolan. Sista anmälningsdag är 1 september.

Studiehandleda på modersmål

Studiehandleda på modersmål är en uppdragsutbildning som Mittuniversitetet och RUN, via Skolverket, fått möjlighet att ge med start under hösten 2018. Anmälan ska göras av den tilltänkta deltagarens rektor/chef. Sista anmälningsdag är 1 september.

Vem väljer vad? – En dag om studie- och yrkesvägledning i dagens heterogena klassrum 

En kursdag, för studie- och yrkesvägledare samt lärare som arbetar i årskurs 7-9 och gymnasiets introduktionsprogram, som främst uppmärksammar hur elevernas bakgrund och erfarenheter påverkar deras tankar och förutsättningar vad gäller frågor kring studier och yrkesliv. Kursdagen arrangeras den 14 september på campus Östersund. Sista anmälningsdag är 27 augusti.

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Kursen är en uppdragsutbildning som Mittuniversitetet, via Skolverket, har möjlighet att erbjuda. Anmälan sker via antagning.se och kursen är fortfarande öppen för sen anmälan. Kursen startar hösten 2018.

Regional samordning av Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag (U2015/3356/S) att genomföra insatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet under åren 2016-2019.

Svenska som andra språk

Mittuniversitetet erbjuder tre kurser i svenska som andra språk. Mer information finns att läsa på respektive kurssida.
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B1, 7,5 hp

Kontakt

Anna Östlin Brismark
Koordinator RUN

TIPS

Skolverkets inspirationsdagar

Skolverket bjuder in till två inspirationsdagar på temat "Digitala resurser i modersmålsundervisningen" samt "Språkutvecklande arbete i modersmålsundervisningen". Inspirationsträffarna kommer bland annat att arrangeras i Östersund respektive i Sundsvall. För mer information och anmälanLyssna.