Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Spara favorit 1 jun juni 2018

Vi erbjuder "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6". Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Målgrupp

Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställd inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Även lärare som är behörig i svenska som andraspråk kan gå kursen. Den är även öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Antal högskolepoäng och studietakt

Kursen är på 7,5 hp och går på kvartsfart (över en termin)

Start- och slutdatum

3 september 2018 - 20 januari 2019

Undervisningsform

Kursen ges som en C/D-kurs, det vill säga distansundervisning med fyra fysiska heldagsträffar på campus Sundsvall.

Kursens innehåll och upplägg

Under de campusförlagda träffarna varvas föreläsningar, redovisningar och gruppdiskussioner. Föreläsningarna utgår från olika teman för att belysa kursens innehåll och lärandemål:

 • andraspråksinlärning och andraspråksutveckling: påverkan och framgång,
 • sociala och psykologiska faktorers påverkan på skolframgång,
 • kultur- och migrationskunskap med betoning på begrepp som identitet, etnicitet, etnocentrism, mångkulturalitet, interkulturalitet, religion, socialisation och genus,
 • hur attityder och förhållningssätt påverkar elevernas möjligheter till utveckling och lärande samt hur man genom ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt kan se mångfald som en tillgång,
 • kartläggning av nyanlända elever: syfte, genomförande och uppföljning,
 • hur samarbete med studiehandledare och modersmålslärare kan utformas för att ge eleverna möjlighet att visa befintliga kunskaper och ge dem förutsättningar att nå goda resultat,
 • vilka didaktiska överväganden en lärare måste göra i en mångkulturell skola och vilka redskap och verktyg som kan användas för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för alla elever,
 • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Mellan de campusförlagda träffarna arbetar deltagarna med uppgifter som är direkt kopplade till kursens litteratur,  innehåll och den egna verksamheten, till exempel att planera och genomföra undervisning utifrån de inhämtade kunskaperna, redogöra för hur kartläggningsresultatet skall användas, observationer av kollegers undervisning, hur en inkluderande undervisning kan utformas, hur elevernas bakgrund och befintliga kunskaper kan synliggöras, hur man kan motverka negativa attityder och förhållningssätt och istället få en inkluderande miljö samt intervjuer med nyanlända elever. Uppgifterna utformas slutgiltigt utifrån de yrkeskategorier deltagarna representerar. Målet är att alla deltagare ska kunna bidra utifrån sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Alla uppgifter är examinerande och vissa redovisas muntligt och diskuteras i mindre grupper vid de campusförlagda träffarna medan andra redovisas skriftligt och lämnas in för bedömning av kursens lärare.

Lärandemål

Deltagare ska efter fullgjord kurs kunna:

 • visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer,
 • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande,
 • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.

Anmälan

Din arbetsgivare behöver säger ja till att du studerar på kursen. Blanketten "Huvudmannens godkännande" ska skrivas under och bifogas din ansökan. Blanketten samt mer information om hur du gör när du ansöker till kursen finns på Skolverkets hemsida.

Huvudmannablankett Ht18Lyssna

Studera med 80 procent av lönen

Lärare kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag. Se Skolverkets hemsida.

ANMÄLAN OCH KONTAKT

INSTÄLLT KURSTILLFÄLLE!

På grund av lågt ansökningsantal kommer vi inte att ge kursen hösten 2018.

Kontakt

Kursansvarig: Helena Andersson

MER INFORMATION OM KURSEN

På Skolverkets hemsida går det att läsa mer om kursen och vilka kurser som erbjuds på andra lärosäten i Sverige

Skolverket - introduktionskurs i svenska som andraspråk