Nyanlända elevers skolframgång ht18-vt19

Spara favorit 23 maj maj 2018

Nu startar en ny omgång av teamutbildningen kring nyanlända elevers skolframgång.

Målgrupper

Kursen erbjuder kompetensutveckling för arbetsgrupper/team bestående av rektorer/skolledare, klass- och ämneslärare  modersmålslärare, studiehandledare på modersmål, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarier och fritidshemspersonal som tillhör samma huvudman eller skolenhet inom grund- eller gymnasieskolan.

Därför ska du delta

För att få kunskap om

  • hur du analyserar elevernas och den egna verksamhetens förutsättningar för att eleverna ska nå goda resultat
  • språkutveckling, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och transspråkande
  • hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan modersmålslärare, studiehandledare och klass- och ämneslärare
  • inkluderande och normkritiskt förhållningssätt där mångfald och flerspråkighet ses som en tillgång
  • hur skolpersonalens egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande

Upplägg

Kursen startar i oktober 2018 och kommer att fortgå till april 2019. Utbildningen genomförs som en campus/distanskurs med fyra campusträffar (fyra heldagar), varav två genomförs i Sundsvall och två i Östersund. Mellan träffarna arbetar deltagarna med såväl enskilda som teamrelaterade uppgifter. Arbetsuppgifterna är verksamhetsnära och syftar till att, både på kort och lång sikt, utveckla arbetet med nyanlända elever på den egna skolan. I kursen ingår också ett längre handledningstillfälle/team. Cirka sex månader efter kursen avslutats genomförs ytterligare en träff för att följa upp arbetet ute bland teamen och ge ytterligare inspiration.

Kursdag 1: 24 oktober 2018, campus Östersund 10.00-16.00
Kursdag 2: 3 december 2018, campus Sundsvall 10.00-16.00
Kursdag 3: 29 januari 2019, campus Östersund 10.00-16.00
Kursdag 4: 14 mars 2019, campus Sundsvall 10.00-16.00

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. Deltagande team står för kurslitteratur, resor och andra omkostnader.

Omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 hp. Du väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår en hemtentamen.

Förkunskapskrav

För att delta i utbildningen krävs att deltagarna har kunskaper i svenska eller i svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Anmälan till utbildningen

Anmälan görs av ansvarig skolledare/rektor. Antal deltagare i varje team bör består av minst fyra deltagare och max åtta deltagare.
Sista anmälningsdag är 1 september. Om färre än 20 deltagare är anmälda kan kursen komma att ställas in. Max antal deltagare är 50 personer.

Anmälan till teamutbildningen Nyanlända elevers skolframgång Ht18-Vt19

Kontakt

Frågor om kompetensutvecklingens innehåll och upplägg besvaras av:
Anna Östlin Brismark
Koordinator RUN

Frågor om anmälan besvaras av:
Åsa Bång
Koordinator RUN