Nyanlända elevers skolframgång ht17-vt18

Spara favorit 9 maj maj 2018

Teamutbildningen, tidigare namn var Nyanländas lärande

Målgrupper

Kursen erbjuder kompetensutveckling för arbetsgrupper/team bestående av rektorer/skolledare, lärare i svenska som andraspråk och lärare i andra ämnen, modersmålslärare, studiehandledare på modersmål, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarier och fritidshemspersonal som tillhör samma huvudman eller skolenhet inom grund- eller gymnasieskolan.

Därför ska du delta

För att få kunskap om:

  • hur du analyserar elevens och verksamhetens förutsättningar för att eleven ska nå goda resultat.
  • inkluderande och normkritiskt förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång.
  • hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan modersmålslärare, studiehandledare och klass- och ämneslärare.
  • hur skolpersonalens egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande.

Upplägg

Kursen startar i oktober 2017 och kommer att fortgå till början av april 2018. De fysiska träffarna kommer att vara i Sundsvall.
Utbildningen genomförs som en campus/distanskurs med fyra campusträffar (totalt fyra heldagar) där deltagarna arbetar med såväl enskilda som teamrelaterade uppgifter mellan träffarna. Arbetsuppgifterna är verksamhetsnära och syftar till att utveckla arbetet med nyanlända elever på skolan. Vissa arbetsuppgifter är särskilt riktade mot de olika personalkategorier som ingår i respektive team. I kursen ingår också att ett par av dess lärare besöker varje team en gång. Cirka sex månader efter kursen avslutats genomförs ytterligare en träff för att följa upp arbetet ute bland teamen och ge ytterligare inspiration.
Kursen är kostnadsfri. Deltagande team står för kurslitteratur, resor och andra omkostnader.

Omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 hp. Du väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår en hemtentamen.

Förkunskapskrav

För att delta i utbildningen krävs att deltagarna har kunskaper i svenska eller i svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Anmälan till utbildningen

Anmälan är stängd. Kursen pågår.

Kontakt

Frågor om kompetensutvecklingens innehåll och upplägg besvaras av:
Anna Östlin Brismark
Koordinator RUN

Frågor om anmälan besvaras av:
Åsa Bång
Koordinator RUN

Datum för Kursträffar

Detta är datum för kursens obligatoriska träffar på campus Sundsvall, Mittuniversitetet.
Varje träff pågår mellan 10-16.

  • 19 oktober 2017
  • 21 november 2017
  • 20 mars 2018
  • 16 april 2018