I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar 19 kommuner och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, har i uppdrag att vara samordnande och samverkande mellan Mittuniversitetets lärarutbildning och kommuner samt fristående förskolor, skolor och gymnasieskolor i Jämtlands län, Västernorrlands län och delar av Hälsingland.

RUN är ett aktivt forum där beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap. Syftet med detta är att bidra till skolutveckling som kan leda till att höja skolhuvudmännens måluppfyllelse, elevernas kunskapsresultat och lärarutbildningens kvalitet.

Genom RUN har Mittuniversitetets lärarutbildning och kommunerna en regional möjlighet att gemensamt:

  • stimulera och bedriva skolforskning
  • initiera och stödja erfarenhetsutbyte
  • bedriva förbättrings- och kvalitetsarbete
  • verka för en ömsesidig kompetensutveckling för parternas personal
  • arbeta för att nationella insatser inom skolan kommer vår region till nytta
  • upprätthålla och vid behov stärka och fördjupa samverkan mellan Mittuniversitetet och skolformerna för barn, ungdomar och vuxna.

Organisation

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, är ett samverkansforum för kommuner, fristående förskolor och skolor i Jämtland och Västernorrlands län, delar av Hälsingland samt Mittuniversitetet. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Västernorrland ingår i RUN. Tillsammans utgör dessa parter RUN och parterna verkar tillsammans inom nätverket kring skolutvecklingsfrågor. RUNs högsta beslutande organ är RUN-riksdagsdagen som beslutar om den treåriga verksamhetsplanen, det gemensamma RUN-avtalet, årliga handlingsplaner, verksamhetsbudget och ledningsgrupp för RUN. Ledningsgruppen ansvarar för övergripande och strategisk ledning av RUN. RUN har sitt säte på Mittuniversitetet och verksamheten samordnas och utförs av verksamhetsledare, koordinatorer och handläggare som utgör en egen enhet vid Mittuniversitetets avdelning för forsknings- och utbildningsstöd. Ett stöd i arbetet med att omsätta verksamhetsplan och handlingsplaner är RUNs operativa utvecklingsnätverk som består av representanter från samtliga kommuner som ingår i RUN. De operativa utvecklingsnätverken bidrar i arbetet med att utforma och följa upp RUNs aktiviteter utifrån verksamhetsplanen.

Läs mer om RUNs organisation och aktiviteter i verksamhetsplanen 2020-2022, se nedan.

Protokoll RUN-riksdag 2021

Avtal om regionalt utvecklingsnätverk

Mellan följande kommuner har avtal upprättats om Regionalt utvecklingsnätverk, RUN: Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Härjedalen, Berg, Åre, Krokom, Strömsund, Östersund, Ragunda, Bräcke, Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig.

Verksamhetsplan 2020-2022 med handlingsplan 2021 (uppdaterad februari 2021)

Verksamhetsrapport 2020

Folder kompetensutvecklingsaktiviteter - här får du en översikt av aktuella kompetensutvecklingsaktiviteter

Ledningsgruppen för RUN

Ordförande
Peter Degerman

peter.degerman@miun.se

Vice ordförande
Utses bland kommunrepresentanterna i ledningsgruppen

Verksamhetsledare
Ulrika Auno
ulrika.auno@miun.se

Ledamöter
Örjan Abrahamsson
Representant för kommunerna i Västernorrlands län

Östersunds kommun
Representant för kommunerna i Jämtlands län

Thomas Larsson
Representant för Hälsingekommunerna

Helena Danielsson
Region Jämtland Härjedalen

Stefan Paulsson
Kommunförbundet Västernorrland

Maria Grundel
Specialpedagogiska myndigheten

Lena Ivarsson
Representant för avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet

Magnus Oskarsson
Representant för avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, Mittuniversitetet

Helena S Andersson
Representant för avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet

Representant för studentkåren, Mittuniversitetet

Adjungerande
Gunnar Berg
Seniorprofessor vid avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet

Operativa utvecklingsnätverk

Är ett nätverk av personer som arbetar med kvalitetsarbete/utvecklingsarbete inom barn- och utbildningsfrågor i regionen. Samtliga 19 kommuner i regionen erbjuds att delta med en utvecklingsledare/kvalitetsutvecklare i nätverket.

Nätverkets syfte:

  • att utvecklingsarbetet inom regionen överblickas
  • att erfarenhetsutbyte mellan skolor, kommuner och universitet utvecklas
  • att lärande exempel och framgångsfaktorer kartläggs och sprids
  • att stimulera kommunerna och universitetet till forsknings- och utvecklingsarbete som är långsiktiga och hållbara i syfte att granska, värdera och förbättra den egna verksamheten.

Kontakt: Ulrika Auno