Nätverk för karriärlärare

Spara favorit 24 jun juni 2019
Inspirationslunch_SAM

Under läsåret 2019/2020 genomför Mittuniversitetet tillsammans med Skolverket ett pilotprojekt, som syftar till att möta kompetensutvecklingsbehov hos förstelärare och lektorer (karriärlärare). Insatsen baseras på forskning och utvärdering av karriärstegsreformen och avser att möta de behov som synliggjorts.

Målsättning och innehåll

Nätverket ska bidra till:

  • Professionsutveckling och skolutveckling genom kollegialt lärande.
  • Ramar och strukturer för att leda kollegialt lärande med utgångspunkt i skolans systematiska kvalitetsarbete.
  • Fördjupad kunskap om lärarledarskap, pedagogisk processledning och olika processverktyg.

Målsättningen med nätverket är att deltagarna stärker sina kunskaper om lärandeprocesser och sin förmåga att medvetet tillämpa olika strategier och processverktyg i sin dagliga praktik och sitt uppdrag för att leda utvecklingsarbeten i sin verksamhet. Deltagarna ska använda varandra som resurser i nätverket och via erfarenhetsutbyte tillägna sig fördjupade perspektiv på kommunikation, handledning, styrning och ledning av kvalitets- och utvecklingsarbete. Tillsammans hjälper och stöder deltagarna varandra att skapa förutsättningar för en kompetensutvecklingskultur som kännetecknas av ett undersökande, utforskande och reflekterande förhållningssätt.

Innehållet under nätverksträffarna utgörs av följande områden:

  • Hur yrkesrollen kan stärkas i syfte att bidra till professionsutveckling samt kapacitetsbyggande i form av ramar och strukturer som är nödvändiga för kollegialt lärande.
  • Hur ett tillitsfullt klimat kan skapas och kommunikationens kraft och betydelse i utvecklingsarbete för att konstruktivt hantera motstånd.
  • Arbetsprocesser i deltagarnas olika verksamheter och hur arbetsgrupper kan synliggöra och visa resultat.

Upplägg

Nätverksträffarna genomförs med bland annat kortare föreläsningar, litteraturstudier, seminarier/workshops. Nätverket kommer ha både digitala och fysiska träffar under läsåret 2019/2020 under ledning av nätverksledare från Mittuniversitetet. Insatsen är processinriktad med verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna kopplade till karriärlärares specifika uppdrag i sin verksamhet. Nätverksträffarna ska fungera som ett processtöd för deltagarna i sina uppdrag.

Anmälan

Du som skolledare har nu möjlighet att anmäla förstelärare/lektorer som är intresserade av att delta och som har ett formulerat uppdrag i sin förstelärartjänst. Det finns inga krav på specifika förkunskaper. Det innebär att deltagarna kan ha olika bakgrund och erfarenheter av att leda ett kollegialt lärande. Ett krav i samband med anmälan är att deltagaren bereds möjlighet och ges förutsättningar att medverka under hela pilotåret  innefattande såväl deltagande på träffarna som tiden mellan träffarna när verksamhetsanknutna uppgifter och stödjande insatser mellan nätverkets deltagare ska genomföras. Nätverket vänder sig till förstelärare/lektorer, men skolledarens engagemang och delaktighet är av yttersta vikt.

Sista anmälningsdag är 31 augusti.

Till anmälan

Datum för träffar

Hösten 2019

19 september: Fysisk träff på campus Sundsvall, 10.00-16.00 med fika från 09.30
21 oktober: Zoom-möte, 14.30-16.30
19 november: Zoom-möte, 14.30-16.30
18 december: Zoom-möte, 14.30-16.30

Våren 2020

22 januari: Fysisk träff på campus Östersund, 10.00-16.00 med fika från 09.30
18 februari: Zoom-möte, 14.30-16.30
16 mars: Zoom-möte, 14.30-16.30
21 april: Zoom-möte, 14.30-16.30
12 maj: Fysisk träff på campus Sundsvall, 10.00-16.00 med fika från 09.30

Kontakt

Annnika Svensson
Koordinator RUN

Åsa Bång
Koordinator RUN