Samordnare för nyanlända elevers lärande

Spara favorit 8 okt oktober 2019

RUN har sedan hösten 2016 i uppdrag att samordna regionens kommunala samordnare för nyanländas lärande. Insatsen är kopplad till Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska.

Bakgrunden till detta nätverk är att regeringen har gett Skolverket i uppdrag (U2015/3356/S) att genomföra insatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet under åren 2016-2019. Som ett led i detta erbjuder Skolverket samtliga skolhuvudmän i Sverige att utse en samordnare vars roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever. Samordnarnas uppdrag var tidigare kopplat till ett statsbidrag, vilket avskaffades i december 2018. RUNs uppdrag att ordna träffar finns dock kvar och vårt nätverk lever vidare.

De kommunala samordnarna i nätverket har olika bakgrund och olika befattningar. Några arbetar som lärare med särskilda uppdrag, andra är verksamhetsutvecklare, ansvariga för modersmålsenheter/mottagningsenheter eller har andra liknande tjänster. Nätverket träffas 3 ggr/termin.

Aktuella träffar:

16 oktober 2019 (Sundsvall):
SYV i arbetet med nyanlända elever - Skolverket på besök

28 november 2019 (Sundsvall):
Specialpedagogiska utmaningar och arbetet med nyanlända elever - SPSM på besök

Skolverkets information om kommunala samordnare:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-nyanlanda-elevers-skolgang/samordnare-stodjer-huvudmannen-i-arbetet-med-nyanlanda-elevers-larande

Skolverkets insatslista med fokus på nyanlända elever:
https://www.skolverket.se/download/18.2a23c2b1698641e369759/1555077314721/Insatslista_andra_kvartalet_2019.pdf

Kontakt

Anna Östlin Brismark
Koordinator RUN

Margareta Sandin
Handläggare RUN (administrativa frågor)