Övningsskolor

Spara favorit 24 jun juni 2019

Mittuniversitetets ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor beviljades i maj 2014. Ansökan hade då diskuterats med huvudmännen i regionen.

Den region från vilket 75 % av Mittuniversitetets studenter på lärar- och förskollärarutbildningar rekryteras, Jämtlands- och Västernorrlands län samt Hälsingland, präglas av relativt små och glest befolkade kommuner samtidigt som det finns några större kommuner med större centralorter som Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik som de största. Detta skapar särskilda utmaningar för lärosätet vad gäller organisering av den verksamhetsförlagda utbildningen och samverkan med skolhuvudmän i regionen.

Ur ett snävt lärarutbildningsperspektiv skulle den verksamhetsförlagda utbildningen kunna koncentreras till ett relativt fåtal kommuner där förutsättningar finns att ta emot våra volymer av lärarstudenter. Vår mångåriga erfarenhet ger dock vid handen att en sådan organisation ur ett samhällsperspektiv skulle skapa stora problem för de mindre kommunerna vad gäller rekrytering av kompetenta lärare och förskollärare till sina skolor. På några års sikt skulle en nära nog ohållbar situation uppstå i inlandskommunerna där svårigheterna med att upprätthålla hög kvalitet i skolornas och förskolornas verksamhet utvecklades till högoktanigt bränsle på avfolkningens brasa.

Mittuniversitet startar nu upp med övningsförskolor/skolor i en mindre skala men på längre sikt ser vi det som självklart ur kvalitetssynpunkt, att all verksamhetsförlagd utbildning i lärar- och förskollärarprogrammen skall genomföras vid en övningsskola. Det är också Mittuniversitetets bedömning att försöksverksamheten skall syfta till att efter den femåriga försöksperioden övergå i permanent verksamhet. Målen med försöksverksamheten kan sammanfattas i fyra punkter:

  1. En kvalitetsutveckling av lärar- och förskollärarutbildningarna i sin helhet liksom specifikt av den verksamhetsförlagda utbildningen.
  2. Utveckla och stärka den skolbaserade forskningen vilket stärker lärarutbildningens forskningsanknytning och skapar dynamisk miljö för mötet mellan forskning och dess överförande i praktik.
  3. Generera skolutveckling och kompetenshöjning i ett regionalt perspektiv utifrån övningsskolornas och övningsförskolornas roller som motorer i skolhuvudmännens kvalitetsutvecklingsarbete i samtliga skolor.
  4. Bidra till kompetensförsörjning i skolor och förskolor för Mittuniversitetets samarbetskommuner


Mittuniversitetet bedriver försöksverksamheten som projekt i samverkan med skolhuvudmännen för övningsskolorna och övningsförskolorna och dessa skolors och förskolors ledningar. En styrgrupp bestående av ansvariga chefer för lärarutbildningen vid universitetet samt en partssammansatt projektledningsgrupp utgör ledning för projektverksamheten med ansvar också för uppföljning av projektet.

FAQ övningsskolor- Vanliga frågor och svarLyssna

Presentation av övningsskoleprojektetLyssna

Projektbeskrivning, Mittuniversitetets försöksverksamhetLyssna

Turordning för kommunerna i övningsskolorLyssna

Kontakt

Anders Ljungberg
Projektledare
anders.ljungberg@miun.se

Maria Styf
Biträdande projektledare
maria.styf@miun.se