Att arbeta i övningsskola

Spara favorit 2 jun juni 2017

Kursen ” Att arbeta i övningsskola” syftar till att ge hela verksamheten en bättre beredskap att ta emot studenter från MIUN:s lärarutbildning. Detta sker genom att synliggöra de kvaliteter som verksamheten har och stärka den didaktiska kompetensen hos all undervisande personal. Kursen är ett första steg att bygga upp en stark didaktisk miljö där lärarstudenter har mycket goda förutsättningar att utveckla didaktiska kompetenser.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall pedagogen:

  • visa insikt i lärarutbildningens uppdrag, upplägg och innehåll,
  • visa insikt i övningsskolans organisation och syfte,
  • visa förmåga att genom ett aktionslärande utveckla verksamheten, och därigenom få syn på den egna skolkulturen
  • visa förmåga att stödja lärarstudenternas utveckling och lärande med speciellt fokus mot pedagogiskt ledarskap
  • visa förmåga att problematisera begreppen teori och praktik och i dialog med studenterna kunna diskutera och konkretisera sambandet mellan teori och praktik


Kursens innehåll
Inom kursen behandlas teorier om lärande och professionell utveckling. Kursen har fokus på att synliggöra den aktuella övningsskolans verksamhet. Detta för att ge underlag för att problematisera den egna praktiken för att ge möjlighet för studenterna att utveckla didaktisk medvetenhet och förmåga.

Kontakt

För frågor av administrativ karaktär kontakta:

Catarina Karlsson
Telefon: 010-142 88 75
E-post:
catarina.karlsson@miun.se

Kontakt

För frågor gällande kursens upplägg och innehåll kontakta:

Hasse Grahm
Telefon: 010-142 82 64
E-post:
hans-olov.grahm@miun.se

Marie Frykland
Telefon: 010-142 83 19
E-post:
marie.frykland@miun.se