Upplägg och arbetssätt

Spara favorit 4 jul juli 2019

Det praktiska genomförandet av Rektorsprogrammet har vi grundat på idén om korstrycket. Därför ser vi delkursen Skolledarskap som utbildningens kärna, eftersom den speglar det professionella arbetet, medan övriga delkurser uppmärksammar villkor och ramar för arbetet.

År 1

Skolledarskap del 1, påbörjas med ett övergripande introduktionspass
Skoljuridik och myndighetsutövning

År 2

Examination 1, av kursen Skoljuridik och myndighetsutövning
Skolledarskap del 2
Mål- och resultatstyrning

År 3

Examination 2, av kursen Mål- och resultatstyrning
Skolledarskap del 3
Examination 3, av kursen Skolledarskap 1-3

Hemarbeten

Kursdeltagarna förbereder närmast kommande seminarium, eller forskningscirkel, genom litteraturstudier. Utbildaren handleder. Parterna kommunicerar med stöd av lärplattformen.

Internat

Under internatdagarna introducerar vi olika kunskapsområden genom föreläsningar och litteraturpresentationer, samt ger läsanvisningar.

Seminarier

Under fysiska och nätbaserade seminarier behandlar vi litteraturen. Här sker också förberedelse av deltagarnas kommande praktikstudier.

Examinationer

Deltagarna examineras på sina respektive skriftliga dokumentationer.

Det kontinuerliga skrivandet är en aktionsorienterad form för lärande som genomsyrar hela programmet. För att ge deltagarna rätt förutsättningar för detta så använder vi en metodhandbok med fokus på dokument- och kulturanalys. Handboken är framtagen specifikt för Mittuniversitetets rektorsprogram. Denna metod tillåter väl integrerade examinationsformer där deltagarna får tillfälle att redovisa och även examineras på resultatet av sitt kontinuerliga skrivande.

Våra utbildare

Huvudföreläsare och examinatorer är, i enlighet med kraven på en akademisk utbildning på avancerad nivå, disputerade forskare och lärare. Några av dessa kommer också, tillsammans med andra medarbetare inom och utom universitet, vara verksamma som processledare och professionshandledare i forskningscirkelns seminarieform.

Anmälan

Skolhuvudmän är skyldiga att anmäla rektorer som anställts efter den 15 mars 2010 till Rektorsprogrammet eller en jämförbar utbildning i enlighet med obligatoriet (SFS 2009:1521). 

Anmälan för kursstart VT20  är öppen mellan 16 september och 15 oktober 2019. Anmälan sker av skolhuvudmannen till Skolverket. Läs mer på skolverket.se

Internatdatum