Bedöma och planera med stöd av Bygga svenska

Bedöma och planera med stöd av Bygga svenska

Denna kurs är nu fullbokad. Efterfrågan på kursen har varit stor och platserna tog snabbt slut. Mittuniversitetet genomför utbildningen på uppdrag av Skolverket. Det finns ännu inget beslut om huruvida kursen ska genomföras igen och i så fall när.

element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash.jpg

Att bedöma och stötta nyanlända och flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling kan ofta vara en utmaning. Därför inbjuder nu Mittuniversitetet verksamma lärare till en kurs om hur du som lärare kan arbeta med bedömning och undervisningsplanering med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska.

Kursens syfte

Kursens syfte är att utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet stärka deltagarnas kompetens i att planera, bedriva och följa upp en undervisning som utgår från elevernas språkliga förutsättningar och behov med målet att öka nyanlända och flerspråkiga elevers måluppfyllelse. Detta innebär för det första att utveckla deltagarnas kompetens i att bedöma nyanlända och flerspråkiga elevers aktuella språkliga nivå och utveckling. För det andra att ge deltagarna kunskap om att bedriva undervisning som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt, höga förväntningar och stöttning. Innehållet har både teoretiska och praktiska perspektiv och har som syfte att specifikt ge fördjupad kunskap om att använda bedömningsstödet Bygga svenska.

Kursen ska även bidra till att deltagarna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt samt sin förmåga att planera bedömning och undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare ska deltagarna öka sin kompetens och erfarenhet av metoder för kollegialt lärande, uppföljning och dokumentation och därmed ge dem verktyg att själva initiera och leda kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom detta område i den egna skolverksamheten.

Kursens lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

 • ha utvecklat sin förmåga att använda Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska för att följa, synliggöra och ge eleven relevant stöttning i sin språkutveckling i alla ämnen
 • fördjupat sin kompetens om hur man med stöd av Bygga svenska kan observera och systematiskt iaktta nyanlända och flerspråkiga elevers förmågor inom olika områden som har betydelse för andraspråksutveckling
 • ha förbättrad kunskap om hur formativ bedömning kan utveckla undervisningen och hur Bygga svenska kan användas som verktyg för återkoppling till eleven och elevens vårdnadshavare
 • ha fördjupat sin kompetens om hur bedömning kan användas som underlag för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisning
 • ha förbättrad kunskap om vikten av sambedömning och hur det kan bidra till ett fördjupat kollegialt lärande och en kompetensutvecklingskultur
 • utveckla sin förmåga att planera och genomföra språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning utifrån elevens behov för att öka de flerspråkiga elevernas förutsättningar att utveckla kunskaper i svenska språket och i skolans alla ämnen
 • ha fördjupad kompetens om hur lärare kan utveckla en undervisning som är tillgänglig och anpassad för alla elever.


Kursens upplägg

Kursen genomförs på distans och omfattar sex digitala träffar via Zoom där samtliga ligger på eftermiddagar mellan kl. 13.00-17.00. Första kursträffen är i slutet av september 2020 och övriga planeras sedan till oktober respektive november 2020 samt januari, februari och april 2021. Närmare information om datum kommer att publiceras på denna sida senast i mitten av augusti 2020. Alla deltagare kommer att delas in i ett antal basgrupper vilka också har en egen träff á 1,5 timmar mellan varje kurstillfälle.

All kursinformation, kursuppgifter, tips med mera kommer att finnas tillgänglig för kursdeltagare på lärplattformen Moodle. Här finns också möjlighet att kommunicera med kursens lärare och övriga deltagare. Information om inloggningsuppgifter till Moodle, gruppindelning med mera kommer att finnas i det välkomstbrev som alla antagna deltagare får senast två veckor före kursstart.

Datum och tid

 • 21 september, 2020, kl 13.00-17.00
  Kartläggning och bedömning - vad, hur och varför
 • 19 oktober, 2020, kl 13.00-17.00
  Att använda Bygga svenska för att följa, synliggöra och stötta elevernas språkutveckling
 • 24 november, 2020, kl 13.00-17.00
  Att planera och genomföra undervisning utifrån elevens förutsättningar och behov – Tala och lyssna
 • 8 februari, 2021, kl 13.00-17.00
  Att planera och genomföra undervisning utifrån elevens förutsättningar och behov – Läsa
 • 15 mars, 2021, kl 13.00-17.00
  Att planera och genomföra undervisning utifrån elevens förutsättningar och behov – Skriva
 • 21 april, 2021, kl 13.00-17.00
  Att utvärdera och leda ett utvecklingsarbete av den egna verksamhetens undervisning ur ett språkligt perspektiv

Behörighet och examination

Deltagare ska vara verksamma lärare inom de obligatoriska skolformerna eller gymnasieskola, men behöver inte vara legitimerade svenska eller svenska som andraspråkslärare. Kursen är även öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer.
De deltagare som medverkar i minst fyra av sex kursträffar samt genomför två obligatoriska uppgifter erhåller ett kursintyg. Kursen är inte poänggivande för högskolepoäng.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Deltagarens arbetsgivare står för kurslitteratur.

Anmälan

Kursen är nu fullbokad och anmälan är därmed stängd.

Efterfrågan på kursen har varit stor och platserna tog snabbt slut. Detta är en uppdragsutbildning som vi på Mittuniversitetet genomför på uppdrag av Skolverket. Det finns ännu inget beslut om huruvida kursen ska genomföras igen och i så fall när. Då efterfrågan visade sig vara stor så hoppas vi förstås på att så blir fallet, men vi kan inte ge något närmare besked i nuläget.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot anmälningar till en kölista till höstens kurs utan vi ber dig hålla utkik efter information om ev. nya kursstarter.

 

Kontakt

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

010-142 81 95

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76