Fortbildning för rektorer "Styrning och ledning, 7,5 hp"

Välkommen till kursen Fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap, vid Mittuniversitetet. Anmälan är nu stängd och kursstart äger rum i september.

Förskolebarn tittar i förstoringsglas

 

Målgrupp

Fortbildningen vänder sig till rektorer och biträdande rektorer som tidigare genomgått den statliga befattningsutbildningen (Rektorsprogrammet) eller en äldre statlig rektorsutbildning. Rektorn ska därefter ha arbetat ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. 

Huvudmannen ansvarar för att rektorer har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet. Ett framgångsrikt ledarskap gynnar i slutändan alla elevers lärande och utveckling. 

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar fortbildningen. Huvudmannen betalar kostnader för internat, kurslitteratur och lön under studietiden.

 

Innehåll och genomförande

Mittuniversitetets variant av Fortbildning för rektorer utgår från det korstryck av
inte sällan motstridiga förväntningar och krav som utgör vardagen för rektors arbete. Som resultatansvarig chef hanteras verksamheten utifrån lagar, förordningar, läroplaner, avtal, mål, redovisningskrav etc av rektor. I det verksamhetsansvariga ledarskapet ligger att skapa förutsättningarna för kunskapsutbyten och samverkansformer för lärarna, att leda verksamheten utifrån dess förutsättningar som lärmiljö och lärarkompetens i syfte att stödja elevernas kunskapsutveckling och lärandeprocesser mot måluppfyllelse. Genom dessa båda grenar av rektorskapet bygger rektor sin organisation, d.v.s. kärnan i rektors professionella yrkesroll blir att agera som organisationsbyggare i vid bemärkelse.

När verksamhetsidén möter Skolverkets måldokument med dess fokus på pedagogiskt ledarskap framträder ett synsätt som innefattar att rektor har att verka såväl i positionen som auktoritär chef i relation till medarbetare som att vara auktoritativ ledare i verksamhetens vardagsarbete. Chefskapets fokus på faktorer som har med verksamhetens måluppfyllelse och resultat att göra, tillsammans med ledarskapet som mer handlar om att inom styrdokumentens frirum kunna stå för ledningen av och ledarskapet i den aktuella skolans vardagsarbete, tonar fram som grundbultar i rektorers pedagogiska ledarskap. Det är denna syn på pedagogiskt ledarskap som utgör kärnan för innehåll och utformning av Mittuniversitetets Fortbildning för rektorer.

Kursen omfattar 7,5 hp på avancerad nivå. Fortbildningen genomförs med ett upplägg av två internat per termin och enskilt arbete däremellan.

Kursplan

 

Därför ska du delta

  • Spetsa din förmåga att leda och styra din skola.
  • Ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten.
  • Du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.

 

Sammankomster, kursgrupp HT21

Utbildningen genomförs i fyra block, två dagar per block, i internatform. (Utbildningen kan komma att ges digitalt utifrån rådande omständigheter.)

Internat 1: 22-23 september 2021
Internat 2: 10-11 november 2021
Internat 3: 9-10 februari 2022
Internat 4: 5-6 maj 2022

 

Anmälan

Anmälan till utbildningen med start hösten 2022 görs under perioden 15 mars - 15 april 2022. Anmälan görs av skolhuvudman.

Läs mer om utbildningen på Skolverkets webb!

 

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-1428076

Susanne Sahlin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428252