Metod- och handledarutbildning i Kulturanalys

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, vid Mittuniversitetet erbjuder en utbildning till certifierad handledare i kulturanalys med start hösten 2019.

Kursprogrammet riktar sig till verksamma inom förskola och skola och rymmer fyra utbildningstillfällen med totalt åtta utbildningsdagar. Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna praktiskt arbete i den egna verksamheten genom en kulturanalys i en avgränsad grupp och därefter handleder de en skola/grupp i genomförandet av kulturanalys. I båda aktiviteterna får kursdeltagarna egen handledning.

En certifierad handledare i kulturanalys planerar, organiserar och handleder i kulturanalysarbetet genom hela arbetsprocessen. Att i den egna organisationen ha certifierade handledare i kulturanalys innebär en långsiktig investering för skolor och skolhuvudmän att bedriva ett systematiskt skolutvecklingsarbete.

Kulturanalys är en forskningsbaserad metod som bygger på frirumsteorin och är framtagen av professor Gunnar Berg i syfte att arbeta med skolutveckling. Kulturanalysen bidrar till att skapa kvalitetsdrivande arbetssätt som möjliggör hantering av svagheter och utvecklingsområden i verksamheten. Metoden ger verktyg att analysera sin verksamhet och att utifrån analyserna se vilka utvecklingsinsatser som verksamheten behöver. Metoden lägger också en grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete och stärker det systematiska kvalitetsarbetet.

Metoden är särskilt gynnsam att använda i samband med skolinspektion. Genom kulturanalysen kan skolhuvudmän och skolor arbeta fram en egen självvärdering som kompletterar Skolinspektionens externa granskning. De samlade resultaten av de båda utvärderingarna ligger därefter till grund för skolutvecklingsarbetet och skolhuvud-männen får ett eget inflytande över kvalitetsarbetet.

Folder Kulturanalys 

Utbildningstillfällen

Steg 1: 27-28 augusti 2019
Steg 2: 26-27 september 2019
Steg 3: 23-24 oktober 2019
Steg 4: 28 november 2019
Steg 5: 14 januari 2020

Vi börjar kl 9.30 dag 1 och avslutar kl 16.00 dag 2. Dag 1 avrundas med gemensam middag kl 17.30. 

Plats

Elite Hotel Knaust i Sundsvall.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för deltagare från kommuner som är anslutna till RUN och för deltagare från Mittuniversitetets lärarutbildning. För övriga deltagare är kursavgiften 7 800 kr. exkl. moms.

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Annika Svensson, koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN
Maggi Sandin, handläggare Regionalt utvecklingsnätverk, RUN (administrativa frågor)