Metod- och handledarutbildning i Kulturanalys

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, erbjuder en utbildning till certifierad handledare i kulturanalys med start hösten 2021.

Gamla bildbanksbilder

Kulturanalys är en forskningsbaserad metod som bygger på frirumsteorin och är framtagen av professor Gunnar Berg i syfte att arbeta med skolutveckling. Kulturanalysen bidrar till att skapa kvalitetsdrivande arbetssätt som möjliggör hantering av svagheter och utvecklingsområden i verksamheten. Metoden ger verktyg att analysera sin verksamhet och att utifrån analyserna se vilka utvecklingsinsatser som verksamheten behöver. Metoden lägger också en grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete och stärker det systematiska kvalitetsarbetet.

Metoden är särskilt gynnsam att använda i samband med skolinspektion. Genom kulturanalysen kan skolhuvudmän och skolor arbeta fram en egen självvärdering som kompletterar Skolinspektionens externa granskning. De samlade resultaten av de båda utvärderingarna ligger därefter till grund för skolutvecklingsarbetet och skolhuvud-männen får ett eget inflytande över kvalitetsarbetet.

En certifierad handledare i kulturanalys planerar, organiserar och handleder i kulturanalysarbetet genom hela arbetsprocessen. Att i den egna organisationen ha certifierade handledare i kulturanalys innebär en långsiktig investering för skolor och skolhuvudmän att bedriva ett systematiskt skolutvecklingsarbete.

Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna praktiskt arbete i den egna verksamheten genom en kulturanalys i en avgränsad grupp och därefter handleder de en skola/grupp i genomförandet av kulturanalys. I båda aktiviteterna får kursdeltagarna egen handledning.

Läs mer om kulturanalys här: Folder Kulturanalys

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till verksamma inom förskola och skola.

Datum och tid

Utbildningen omfattar fyra utbildningstillfällen med totalt åtta utbildningsdagar. Vi börjar kl 9.30 dag 1 och avslutar kl 16.00 dag 2.

 

Plats

Elite Hotel Knaust i Sundsvall.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för deltagare från kommuner som är anslutna till RUN och för deltagare från Mittuniversitetets lärarutbildning. För övriga deltagare är kursavgiften 7 800 kr. exkl. moms.

Anmälan

Anmälan öppnar våren 2021.

 

Kontakt

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-142 82 29

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76