Parallella seminarier RUN-riksdag 2021

Under fredag 5 mars ges två tillfällen med parallella seminarier som har utgångspunkt i RUNs samverkansmål (likvärdighet, kompetensförsörjning, digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete).

Syftet med seminarierna är att erbjuda intressanta verksamhetsnära exempel från RUNs medlemskommuner i kombination med ett vetenskapligt perspektiv från forskare vid Mittuniversitetet. Varje seminarium innehåller en eller flera kortare föreläsningar med efterföljande dialog.

Val av seminarium görs i samband med anmälan till konferensen.


Översikt parallella seminarier


1a. Rektorsprogrammet

Vid varje RUN-riksdag arrangerar Mittuniversitetets Rektorsprogram ett huvudmannaseminarium. Temat för årets huvudmannaseminarium är ”Pedagogiskt ledarskap i geografisk periferi. Möjligheter och hinder som platsen erbjuder och hur ledarskap anpassas eller inte anpassas till detta”. 

Föreläsare: Sandra Lund, Mittuniversitetet


1b. Arbetsintegrerad lärarutbildning (obs! utgår)

Styrgruppen för samverkan inom den arbetsintegrerade lärarutbildningen bjuder in till ett seminarium med dialog och erfarenhetsutbyte om fortsatt samverkan inom den arbetsintegrerade lärarutbildningen. Syftet med dialogen är att utveckla programmet inför i första hand programstart ht22, men dialogen kan också bidra till att lägga grund för framtida samverkan om lärarutbildning i ett bredare perspektiv.

Föreläsare: skolhuvudmannarepresentanter i styrgruppen för AIL

2. Vad krävs för att organisera och skapa förutsättningar för en likvärdig och hållbar skola?

Likvärdigheten minskar i dagens skola. Vad krävs det av huvudmannen för att vända den trenden och i stället skapa förutsättningar för alla barn och elever att få en likvärdig utbildning? Detta seminarium riktar sig till tjänstemän och politiker på huvudmannanivå.

Föreläsare: Johanna Chung och Lars Thornberg, Skolinspektionen


3. Förutsättningar för ett lyckat kvalitetsarbete genom hela styrkedjan med ett särskilt fokus på förskolan

I detta seminarium berättar Örnsköldsviks kommun som sina framgångar med ett starkt och tydligt ledarskap på alla nivåer i organisationen i syfte att höja undervisningskvaliteten och måluppfyllelsen.

Föreläsare: Maria Styf, Mittuniversitetet samt Linda Nordlander och Tuovi Silvola, Örnsköldsviks kommun


4. Kompetensförsörjningens utmaningar i vardagen

Åre kommun deltog vid RUN-Riksdagen 2020 och berättade då om ett pågående projekt med klassmentorer, ett sätt att möta kompetensförsörjningens utmaningar. Nu återkommer de och berättar om sina erfarenheter och vad som hänt det senaste året.

Professor Lena Boström redogör för pågående forskning om lärarbristen i projektet WATS´up (What About Teacher Shortage) samt en ny studie om skolhuvudmännens syn på orsakerna till och möjliga lösningar för att komma till rätta med kompetensförsörjningen.

Föreläsare: Lena Boström, Mittuniversitetet samt Fredrik Thelin och Ueli Niederberger, Åre kommun


5. Att utveckla undervisningskvaliteten och stärka det kollegiala lärandet genom digitaliseringen

Hur upprätthåller man en hög undervisningskvalitet då elevantalet och lärarbehörigheten sjunker? Rektor vid Ramsele skola berättar hur de antagit utmaningen och jobbat framgångsrikt med att bibehålla en hög undervisningskvalitet.

Föreläsare: Anna Lagergren, Sollefteå kommun samt Marcia Lindqvist Håkansson, Mittuniversitetet