Sonja profil på grå bakgrund

Priset är uppkallat efter Sonja Kovalevsky (1850 - 1891), framstående matematiker och den första kvinnliga professorn i matematik. Hon var verksam vid Stockholms universitet under åren 1883 - 1891.

Prissumman uppgår till högst 6000 kronor som kan fördelas på maximalt tre projektarbeten. Priset delas ut i anslutning till Sonja Kovalevsky-dagarna och belönade projektarbeten kommer även att visas upp under dessa dagar.
Priset delas ut av en jurygrupp bestående av tre personer som utses av nationalkommitténs ordförande. I jurygruppen ingår alltid en person från den institution som anordnar dagarna. Juryns beslut kan inte överklagas.
Projektarbetet ska ha genomförts och godkänts under något av de två senaste läsåren innan Sonja Kovalevsky-dagarna. Det ska ha en eller flera författare, samtliga kvinnliga.

Juryn kommer i sin bedömning särskilt att beakta följande två kriterier

a) Projektarbetet ska ha ett tydligt matematiskt innehåll. Som exempel på ett sådant arbete kan nämnas att:

  • lösa ett matematiskt problem
  • skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod
  • skriva om en känd matematikers liv och matematiska arbete
  • ge förslag till lösning av ett matematikdidaktiskt problem som behandlar förståelsen av något eller några matematiska begrepp
  • beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken
  • beskriva algoritmer från andra kulturer och/eller andra tidsepoker
  • göra en interaktiv datoranimation som förtydligar ett matematiskt begrepp

b) Projektarbetet ska vara så välskrivet, både vad gäller disposition och begriplighet, att det är möjligt att förevisa det under Sonja Kovalevsky-dagarna.

Juryn förbehåller sig rätten att avstå att dela ut priset om juryn bedömer att kriterierna ovan inte är uppfyllda.

Inlämning av bidrag

Elever och lärare inbjuds att skicka in projektarbeten för bedömning av juryn. Det är viktigt att aktuell adress till författaren(na) finns med i ansökan. Även handledande lärares kontaktadress bör anges.
För att komma ifråga för årets pris ska förslaget sändas in i tre exemplar senast 30 september samma år till Programkommittén för Sonja Kovalevsky-dagarna, adress se högermarginalen. Om projektet enbart redovisats i elektronisk form bör en webbadress anges där redovisningen finns tillgänglig under tiden fram till prisutdelningen.

Varmt välkomna med bidrag!

Projektarbeten insändes till

Mittuniversitetet
Att. Andreas Lind
Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik
851 70 Sundsvall