Kulturanalys

Spara favorit 12 apr april 2019

Inbjudan till metod- och handledarutbildning i Kulturanalys hösten 2019

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, vid Mittuniversitetet erbjuder en utbildning till certifierad handledare i kulturanalys. Kursprogrammet riktar sig till verksamma inom förskola och skola och rymmer fyra utbildningstillfällen med totalt åtta utbildningsdagar. Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna praktiskt arbete i den egna verksamheten genom en kulturanalys i en avgränsad grupp och därefter handleder de en skola/grupp i genomförandet av kulturanalys. I båda aktiviteterna får kursdeltagarna egen handledning.

En certifierad handledare i kulturanalys planerar, organiserar och handleder i kulturanalysarbetet genom hela arbetsprocessen. Att i den egna organisationen ha certifierade handledare i kulturanalys innebär en långsiktig investering för skolor och skolhuvudmän att bedriva ett systematiskt skolutvecklingsarbete.

Kulturanalys är en forskningsbaserad metod som bygger på frirumsteorin och är framtagen av professor Gunnar Berg i syfte att arbeta med skolutveckling. Kulturanalysen bidrar till att skapa kvalitetsdrivande arbetssätt som möjliggör hantering av svagheter och utvecklingsområden i verksamheten. Metoden ger verktyg att analysera sin verksamhet och att utifrån analyserna se vilka utvecklingsinsatser som verksamheten behöver. Metoden lägger också en grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete och stärker det systematiska kvalitetsarbetet.

Metoden är särskilt gynnsam att använda i samband med skolinspektion. Genom kulturanalysen kan skolhuvudmän och skolor arbeta fram en egen självvärdering som kompletterar Skolinspektionens externa granskning. De samlade resultaten av de båda utvärderingarna ligger därefter till grund för skolutvecklingsarbetet och skolhuvud-männen får ett eget inflytande över kvalitetsarbetet.

Folder KulturanalysLyssna 

Utbildningstillfällen

Steg 1: 27-28 augusti 2019
Steg 2: 26-27 september 2019
Steg 3: 23-24 oktober 2019
Steg 4: 28 november 2019
Steg 5: 14 januari 2020

Vi börjar kl 9.30 dag 1 och avslutar kl 16.00 dag 2. Dag 1 avrundas med gemensam middag kl 17.30. 

Plats

Elite Hotel Knaust i Sundsvall.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för deltagare från kommuner som är anslutna till RUN och för deltagare från Mittuniversitetets lärarutbildning. För övriga deltagare är kursavgiften 7 800 kr. exkl. moms.

Anmälan

Du anmäler dig nedan, senast 14 juni.

Till anmälan

Kontakt

Åsa Jerfsten, koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, RUN
Maggi Sandin, handläggare Regionalt utvecklingsnätverk, RUN (administrativa frågor)

Kulturanalys – en metod att använda i skolans systematiska kvalitetsarbete

RUN har äganderätten till skolutvecklingsmetoden Kulturanalys utifrån frirumsteorin och erbjuder utbildning till certifierad handledare i kulturanalys. En certifierad handledare har en viktig funktion genom hela kulturanalysprocessen och är den som organiserar, strukturerar och handleder arbetet.

Genom att i sin organisation ha certifierade handledare i kulturanalys skapas goda förutsättningar för ett kontinuerligt användande av metoden och därmed kan en systematik i skolutvecklingsarbetet byggas in.

Kulturanalys – Vad handlar det om?
Kulturanalys som metod för skolutveckling utgår från att en skolas utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i den ”jordmån” – de kulturer – som är närvarande i vardagsarbetet. Elever och personal på skolan gör en öppen självvärdering genom att skriva brev utifrån en allmänt formulerad grundfråga som exempelvis Hur är det att vara elev/lärare på denna skola? Breven blir en kartläggning som analyseras och ger inblickar i skolans vardagsarbete samt tydliggör skolans utvecklingsbehov.  Kulturanalysen ger underlag för bedömning av nuläge och färdriktning och utgör en grund för att ta fram idéer till utvecklingsområden, för att utifrån dessa välja verksamhetsriktning och färdmål. Ett utvecklingsprogram utformas och arbetet går över i en genomförandefas i syfte att utveckla skolans arbete. 

Kulturanalys – Kvalitetsarbete i samband med skolinspektion!
Kulturanalys kan användas parallellt med skolinspektionens tillsyner. Fördelen med detta är att kommuner och skolor arbetar fram en egen självvärdering som kompletterar skolinspektionens externa granskning. Det samlade resultaten av de båda utvärderingarna kan i nästa steg ligga till grund för skolutvecklingsprogram som bygger på överväganden som hämtats från såväl de inifrån kommande kulturanalyserna som den externa skolinspektionen.

Kontakt Kulturanalys

Åsa Jerfsten
Koordinator RUN