Utbildning för obehöriga lärare/förskollärare i förskoleklass - Ht18

Spara favorit 26 okt oktober 2018
Rektor med två elever

Jobbar du som obehörig lärare/förskollärare i förskoleklass? Nu har du möjlighet att delta i en utbildning inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer.

Bakgrund

För att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan infördes den 1 juli 2016 ett nytt kapitel i läroplanerna avseende förskoleklassen. I förskoleklassen arbetar flera olika yrkeskategorier, främst lärare och förskollärare. En del av de personer som arbetar som lärare/förskollärare saknar behörighetsgivande examen och därmed också legitimation. Skolverket har i uppdrag av regeringen att erbjuda dessa personer uppdragsutbildning, via lärosäten runt om i Sverige. Mittuniversitet kan nu erbjuda denna uppdragsutbildning som är uppdelad i två kurser på vardera 7,5 hp:

 • Språk och kommunikation för förskoleklassen, 7,5 hp
 • Matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 7,5 hp

Målgrupp

Kurserna riktar sig till obehöriga lärare/förskollärare som arbetar i förskoleklass. I mån av plats kan personal i förskoleklassen med förskollärarexamen antas.

Kursernas syfte

Kurserna syftar till att höja den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen. De syftar vidare till att stärka förskoleklasspersonalens kompetens att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer.

Kursens innehåll

Kurserna kommer att behandla grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning samt
barns kommunikation och språkutveckling. Vidare ska kurserna:

 • ge en ämnesteoretisk grund
 • ge ett ämnesdidaktiskt perspektiv
 • utgå från aktuella styrdokument
 • ge kunskap om bedömning
 • ge verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer i undervisningen
 • ha en undervisning som är forskningsbaserad
 • ha ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund där flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång
 • ge kunskap om bemötande av elever i behov av särskilt stöd
 • ge kunskap om användning av IT i undervisningen
 • ge medvetenhet om genusperspektiv i undervisningen

Studieomfattning, studietakt och studieform

Utbildningen omfattar två kursomgångar om 7,5 hp och kommer att omfatta totalt 15 hp. Studietakten är på kvartsfart. Kurserna kommer att ges som en kombination av campus och distansstudier med 4 campusträffar à två dagar per kurs i Sundsvall. Mellan träffarna genomförs individuella studier. Deltagande kräver att man kan läsa kurslitteratur samt återge innehållet och reflektera skriftligt över detta. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Kursstart: Vecka 44 2018
Kursslut:  Våren 2019

Tillgodoräknande

Kurserna är utformade på ett sätt som möjliggör att studieresultaten kan tillgodoräknas vid en eventuell ansökan till förskollärarutbildning.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Språk och kommunikation för förskoleklassen

Frågor om kursens innehåll:
Lena Randevåg

Frågor av administrativ karaktär:
Margareta Sandin

Datum och lokal:
Träff 1: 29-30 oktober, C016
Träff 2: 11-12 december
Träff 3: 18-19 februari
Träff 4: 1 april

Matematiska uttrycksformer för förskoleklassen

Frågor om kursens innehåll:
Charlotta Collén

Frågor av administrativ karaktär:
Margareta Sandin

Träff 1: 2 april
Träff 2: meddelas senare
Träff 3: meddelas senare
Träff 4: meddelas senare