Utbildning för obehöriga lärare/förskollärare i förskoleklass - Ht18

Spara favorit 5 jun juni 2018
Rektor med två elever

Jobbar du som obehörig lärare/förskollärare i förskoleklass? Nu har du möjlighet att delta i en utbildning inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer.

Bakgrund

För att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan infördes den 1 juli 2016 ett nytt kapitel i läroplanerna avseende förskoleklassen. I förskoleklassen arbetar flera olika yrkeskategorier, främst lärare och förskollärare. En del av de personer som arbetar som lärare/förskollärare saknar behörighetsgivande examen och därmed också legitimation. Skolverket har i uppdrag av regeringen att erbjuda dessa personer uppdragsutbildning, via lärosäten runt om i Sverige. Mittuniversitet kan nu erbjuda denna uppdragsutbildning som är uppdelad i två kurser på vardera 7,5 hp:

 • Språk och kommunikation för förskoleklassen, 7,5 hp
 • Matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 7,5 hp

Målgrupp

Kurserna riktar sig till obehöriga lärare/förskollärare som arbetar i förskoleklass. I mån av plats kan personal i förskoleklassen med förskollärarexamen antas.

Kursernas syfte

Kurserna syftar till att höja den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen. De syftar vidare till att stärka förskoleklasspersonalens kompetens att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer.

Kursens innehåll

Kurserna kommer att behandla grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning samt
barns kommunikation och språkutveckling. Vidare ska kurserna:

 • ge en ämnesteoretisk grund
 • ge ett ämnesdidaktiskt perspektiv
 • utgå från aktuella styrdokument
 • ge kunskap om bedömning
 • ge verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer i undervisningen
 • ha en undervisning som är forskningsbaserad
 • ha ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund där flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång
 • ge kunskap om bemötande av elever i behov av särskilt stöd
 • ge kunskap om användning av IT i undervisningen
 • ge medvetenhet om genusperspektiv i undervisningen

Studieomfattning, studietakt och studieform

Utbildningen omfattar två kursomgångar om 7,5 hp och kommer att omfatta totalt 15 hp. Studietakten är på kvartsfart. Kurserna kommer att ges som en kombination av campus och distansstudier med 4 campusträffar à två dagar per kurs i Sundsvall. Mellan träffarna genomförs individuella studier. Deltagande kräver att man kan läsa kurslitteratur samt återge innehållet och reflektera skriftligt över detta. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Kursstart: Vecka 44 2018
Kursslut:  Våren 2019

Tillgodoräknande

Kurserna är utformade på ett sätt som möjliggör att studieresultaten kan tillgodoräknas vid en eventuell ansökan till förskollärarutbildning.

Anmälan

Anmälan görs via anmälningsformuläret på denna sida. Personuppgifterna behöver vi för att kunna anta och registrera dig som deltagare på kursen. Då utbildningen är en uppdragsutbildning behöver vi din arbetsgivares godkännande. När du gjort din anmälan kontrollera att det står "Tack för din anmälan" i rutan efter att du klickat på "Skicka" och att du får ett mejl med bekräftelse på din anmälan, annars har inte anmälan gått igenom.
Sista anmälningsdag är den 29 juni.

Information om hantering av personuppgifter

Mittuniversitetet är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. Om någon begär ut en allmän handling som innehåller era personuppgifter kan Mittuniversitetet komma att lämna ut denna. Detta om handlingen inte ska/kan beläggas med sekretess. Personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll och upplägg besvaras av:
Ulla Damber eller Lena Randevåg

Frågor av administrativ karaktär besvaras av:
Ulrika Auno

Kursplan

Kursplan språk och kommunikationLyssna

Kursplan matematiska uttrycksformer (länk aktiveras under vårterminen)

Anmälan