Utbildning för obehöriga lärare/förskollärare i förskoleklass - Vt18

Spara favorit 13 sep september 2018
Rektor med två elever

Jobbar du som obehörig lärare/förskollärare i förskoleklass? Nu har du möjlighet att delta i en utbildning inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer.

Bakgrund

För att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan infördes den 1 juli 2016 ett nytt kapitel i läroplanerna avseende förskoleklassen. I förskoleklassen arbetar flera olika yrkeskategorier, främst lärare och förskollärare. En del av de personer som arbetar som lärare/förskollärare saknar behörighetsgivande examen och därmed också legitimation. Skolverket har i uppdrag av regeringen att erbjuda dessa personer uppdragsutbildning, via lärosäten runt om i Sverige. Mittuniversitet kan nu erbjuda denna uppdragsutbildning som är uppdelad i två kurser på vardera 7,5 hp:

 • Språk och kommunikation för förskoleklassen, 7,5 hp
 • Matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 7,5 hp

Målgrupp

Kurserna riktar sig till obehörig personal som arbetar i förskoleklass. I mån av plats kan personal i förskoleklassen med förskollärarexamen antas.

Kursernas syfte

Kurserna syftar till att höja den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen. De syftar vidare till att stärka förskoleklasspersonalens kompetens att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer.

Kursens innehåll

Kurserna kommer att behandla grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning samt
barns kommunikation och språkutveckling. Vidare ska kurserna:

 • ge en ämnesteoretisk grund
 • ge ett ämnesdidaktiskt perspektiv
 • utgå från aktuella styrdokument
 • ge kunskap om bedömning
 • ge verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer i undervisningen
 • ha en undervisning som är forskningsbaserad
 • ha ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund där flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång
 • ge kunskap om bemötande av elever i behov av särskilt stöd
 • ge kunskap om användning av IT i undervisningen
 • ge medvetenhet om genusperspektiv i undervisningen

Studieomfattning, studietakt och studieform

Utbildningen omfattar två kursomgångar om 7,5 hp och kommer att omfatta totalt 15 hp. Studietakten är på kvartsfart. Kurserna kommer att ges som en kombination av campus och distansstudier med 4 campusträffar i Sundsvall.

Kursstart: Vecka 14 2018
Kursslut: Hösten 2018

Träff 1: Vecka 14, fredagen den 6 april
Träff 2: Vecka 21 2018, 21-22 maj på campus Sundsvall, sal C329
Träff 3: Vecka 34 2018, 20-21 augusti på campus Sundsvall, C329
Träff 4: Vecka 44 2018

Tillgodoräknande

Kurserna är utformade på ett sätt som möjliggör att studieresultaten kan tillgodoräknas vid en eventuell ansökan till förskollärarutbildning.

Anmälan

Skolchef/rektor gör en intresseanmälan för antal platser i utbildningen. Då vi har ett begränsat antal platser kommer sedan en fördelning att göras mellan intresserade skolhuvudmän.
Intresseanmälan görs via anmälningsformuläret på denna sida. Kontrollera att det står "Tack för din anmälan" i rutan efter att du klickat på "Skicka" och att du får ett mejl med bekräftelse på din anmälan, annars har inte anmälan gått igenom.
Sista dag för intresseanmälan den 15 mars. Anmälan är nu stängd.

Språk och kommunikation för förskoleklassen

Frågor om kursens innehåll:
Lena Randevåg

Frågor av administrativ karaktär:
Margareta Sandin

Datum och lokal:
Träff 1: 6 april,  C329
Träff 2: 21-22 maj, C329
Träff 3: 20-21 augusti, C329
Träff 4: 29 oktober, C329

Matematiska uttrycksformer för förskoleklassen

Frågor om kursens innehåll:
Charlotta Collén

Frågor av administrativ karaktär:
Margareta Sandin

Datum och lokal:
Träff 1: 30 oktober, C309
Träff 2: 10-11 december
Träff 3: 18-19 februari
Träff 4: 1-2 april