Här visas information om UKÄ:s kvalitetssystem samt länkar till resultat av genomförda granskningar.

Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Granskningarna som UKÄ genomför utgår ifrån högskolelagen, högskoleförordningen och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Syftena med UKÄ:s granskningar är dels att kontrollera utbildningarnas resultat, dels att bidra till lärosätenas arbete med kvalitetsutveckling av högre utbildning.

Sex bedömningsområden står i fokus för granskningarna:

Styrning och organisation – Hur väl är lärosätets kvalitetssystem uppbyggt med strukturer, rutiner och processer för att säkra kvaliteten i utbildningarna? Hur relaterar kvalitetssystemet till lärosätets övergripande mål och strategier?

Förutsättningar – Hur väl följer lärosätet upp, vidtar åtgärder och utvecklar förutsättningarna för utbildningens genomförande och för studenternas och doktorandernas lärande?

Utformning, genomförande och resultat – Hur väl följer lärosätet upp, vidtar åtgärder och utvecklar sina utbildningar, och på så sätt säkerställer hög kvalitet i lärosätets samlade utbildningsutbud?

Student- och doktorandperspektiv – Hur väl verkar lärosätet för att ge studenter och doktorander goda förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation?

Arbetsliv och samverkan – Hur väl säkerställer lärosätet att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet?

Jämställdhet – Hur väl bidrar lärosätet till att jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande?

Våra och andras resultat

I UKÄ:s databas Högskolekollen är det möjligt att söka resultat per lärosäte och/eller per examen. Där finns också länkar till fullständiga yttranden och utvärderingar från UKÄ.

Tidplan 2017–2022

Här finns en tidsplan för de granskningar som UKÄ kommer att genomföra mellan 2017 och 2022.

Kvalitetssystemet 2017–2022

Det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning består av följande fyra komponenter:

  • examenstillståndsprövningar
  • granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
  • utbildningsutvärderingar
  • tematiska utvärderingar.

UKÄ:s ambition har varit att utveckla en modell som i olika delar kan användas för alla fyra komponenterna men som också kan vara ett stöd i lärosätenas interna kvalitetsarbete.

Här hittar du mer information om UKÄ:s nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildnin