76 miljoner från strukturfonden till projekt vid Mittuniversitetet

Spara favorit 3 jun juni 2016

Partnerskapet för strukturfonderna har beslutat att prioritera sex olika projekt vid Mittuniversitetet i EU:s regionala strukturfondsprogram för Mellersta Norrland. Projekten som ska främja regional tillväxt beviljades sammanlagt 76 miljoner.

Strukturfondsprogrammet i Mellersta Norrland ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

- Det är glädjande och betydelsefulla beslut, projekten är goda exempel på när forskning sker i samverkan med många externa parter. Det borgar för att de kommer till nytta, breddar regionens näringsliv och nyttjar de styrkor som finns i vår region, säger Anders Söderholm, rektor.

De sex olika projekten där Mittuniversitetet är projektägare och som beviljades medel är.

SMART - Smartare system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle - i projektet ingår 25 företag och regionala aktörer där målet är att forska och skapa nya affärer inom uppkopplade saker (Internet of Things) för industrin och smarta samhällen. Nästa steg i digitaliseringen är att koppla upp allt omkring oss och utifrån det skapa tjänster som förbättrar våra liv och förbättrar vår förmåga att skydda miljön. Projektet fokuserar på forskningsutmaningar inom Internet of Things inriktat mot industri och smarta samhällen. Målet är att skapa förutsättningar för regionens företag att öka sin kompetens och skapa nya tjänster inom området. Projektet inriktar sig på smarta system inom tre fokusområden; effektiv produktion (produkter för att energieffektivisera/minska utsläpp), smarta samhällen (produkter för att minska utsläpp/resursanvändning samt ökad tillgänglighet för rörelsehindrade) och övervakning av stora områden (produkter för att energieffektivisera och minskad effekt på ekosystemen) – beviljat belopp 29 625 000 kr.

KM2 - Innovativ Grön Energi – målet i KM2 är att ta fram innovationer inom grön energi, utvinning, lagring och användning. Tillämpningarna innefattar superkondensatorer, batterier, solceller på papper, nya typer av vindgeneratorer och termoelektriska generatorer. Det finns goda möjligheter för regionens företag att utveckla nya produkter för nya ändamål genom att kombinera material med pappersindustrins produktionsprocesser. Pappersindustrin har produktionskapacitet och kompetens för snabb och kostnadseffektiv framställning av stora ytor från förnyelsebar och återvinningsbar råvara - beviljat belopp 17 880 417 kr.

Gröna Pro - gröna kemikalier från skog och skogsbiprodukter - projektets övergripande mål är att utveckla och stärka den regionala skogsindustrin med dess kringindustri och därmed tillväxten i regionen genom forskning som riktar sig mot nya produkter och processer som alternativ eller komplement till dagens. Projektet avser också att bygga en stark forskningsmiljö inom bioraffinaderi- och miljöområdet, vilket gör Mittuniversitetet och regionen bättre rustade till att vara en stark aktör inom området. Konkreta exempel på förväntade resultat och nytta för regionen och deltagande företag: utveckla biokemiska processer som på ett miljövänligt sätt utvinner produkter från skogs- och pappersmassaindustrimaterial. Anpassa en jästbaserad process till pilotskala för produktion av nästa generation fiskfoder. Utveckla biokemiska processer för produktion av skräddarsydda ämnen med biologisk aktivitet för skydd mot skadedjur, mögel, bakterier och mänskliga sjukdomar. Utveckla ett skogsbaserat lokalproducerat naturligt garvmedel, för produktion i industriskala – beviljat belopp 9 502 835 kr.

Sports Tech Innovation Initiative – initiativ för att stärka regionens förnyelseförmåga och konkurrenskraft, främst för företag som arbetar med innovativa produkter inom industri och outdoor-sektor. Projektet syftar till att integrera de befintliga additiv- och textillaboratorierna med det nya vindtunnellaboratoriet till ett sammanhållet center för innovativ produktutveckling och avancerad verifiering, riktat i första hand mot sport- och outdoor-sektorn inom regionen – beviljat belopp 8 240 538 kr.

Hållbart samhällsbyggande - från mellersta Norrland till Europas glesa bygder – projektets övergripande mål är förbättrad attraktivitet, innovationskraft och konkurrenskraft för företag och organisationer inom byggande och boendesektorn i mellersta Norrland. För att bidra till att lösa problem med utflyttning, en stagnerad näringslivsstruktur och könssegregerad arbetsmarknad bidrar projektet till att vidareutveckla modellen Hållbar byggproduktion genom att inkludera ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet och därmed användardrivna innovationer inom byggande och boende vilka kan leda till effektiva, flexibla och hållbara affärsutvecklingsmodeller inom bygg och fastighetssektorn - beviljat belopp 5 873 772 kr.

ISERV – information för utveckling av e-tjänster - vardagen i de flesta organisationer idag innebär att hantera: krav från kunder på högre tillgänglighet och efterfrågan på nya produkter och tjänster, ständigt växande krav på effektivisering av interna processer, stora informationsmängder som ska förvaltas, ständig förnyelse av teknik och infrastruktur, samt nya lagar och direktiv. Projektet lyfter fram tre områden (energiföretagen, regionens organisationer och informationsförvaltning, regionens information om anläggningar och infrastruktur) där snabba förändringar innebär både hot och möjligheter för de deltagande organisationerna. Projektets syfte är att utveckla förutsättningar för en rad informationsbaserade tjänster som innebär att organisationerna står starkare och kan arbeta effektivare mot sina kunder och medborgare - beviljat belopp 4 917 733 kr.

I den aktuella ansökningsomgången där forskning var ett prioriterat område beviljades projekt för totalt 170 miljoner.

För närmare information om projekten:
SMART
– Mattias O´Nils, professor och centrumledare vid STC, 010-142 87 80 

KM2 – Håkan Olin, professor vid FSCN, 010-142 88 55

Gröna Pro – Erik Hedenström, professor, FSCN, 010-142 87 29

Sports Tech Innovation Initiative – Mikael Bäckström, professor centrumledare Sports Tech Research Centre, 010-142 83 01

Hållbart samhällsbyggande – Peter Öhman, professor, centrumledare vid CER, 010-142 86 77 och Lars-Åke Mikaelsson, lektor, 010-142 83 05

ISERV – Göran Samuelsson, lektor, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap, 010-142 88 92

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu