MIUN Psykologmottagning

Spara favorit 11 jan januari 2019
Väntrum, psykologimottagningen

Psykologmottagningen är en utbildningsmottagning på campus i Östersund. Den riktar sig till vuxna och behandlingsarbetet drivs av psykologkandidater i slutet av sin utbildning.

Skälen att gå i behandling kan vara oro och ångestbesvär, nedstämdhet eller olika former av stress- eller livsstilsrelaterade hälsoproblem för vilka psykologisk behandling är ett alternativ.

Behandlingen äger i regel rum varje vecka under terminstid. Under sommaren är mottagningen stängd. Om du anmäler dig under senare del av vår eller sommaren kan det dröja till efter sommaren innan vi kontaktar dig för en bedömning. Vi kontaktar sökande i första hand via telefon och ringer då från ett 010-nummer.

Behandlingen inkluderar i regel både samtal och praktiska övningar. Utöver det ingår även uppgifter att arbeta med mellan träffarna. Behandlingen är kostnadsfri. Eftersom vi är en utbildnings- och forskningsmottagning kan du komma att tillfrågas om att delta i forskning som bedrivs vid Avdelningen för psykologi och vid Psykologmottagningen.

Från och med hösten 2018 erbjuder vi Internetbehandling. Internetbehandling har visat sig vara en väl fungerande metod för att behandla psykisk ohälsa. Under behandlingen arbetar du med text, bild, film och övningar. Parallellt har kontakt med en psykologstudent som arbetar under handledning av legitimerade psykologer.

Verksamheten vid mottagningen följer lagar och riktlinjer i HSL, Hälso- och sjukvårdslagen och PSL, Patientsäkerhetslagen. Alla samtal journalförs, diagnos ställs baserat på DSM-V, tystnadsplikt råder och mottagningens behandlingsverksamhet kvalitetssäkras. 

Mottagningen bedriver inte akut vård och vi har inga läkare knutna till mottagningen. Vi tar inte emot remisser, all anmälan sker via självanmälan via vår hemsida.

Vid Psykologmottagningen erbjuder psykologkandidater i slutfasen av sin utbildning psykologisk behandling till sökande över 18 år. Behandlingssessioner bokas en gång per vecka, under en till två terminer. Varje session varar i regel 45-50 minuter. Behandlingen är kostnadsfri. Psykologkandidaterna får professionell handledning.

Eventuella kliniska forskningsprojekt knutna till psykologmottagningen annonseras separat och har i regel egen anmälan. Dessa projekt är etiskt granskade och verksamheten följer etablerade etiska forskningsriktlinjer. Deltagande är frivilligt och föregås alltid av att deltagaren lämnar skriftligt informerat samtycke. 

Vem kan söka?

Mottagningen tar emot motiverade sökande boende i Jämtland Härjedalen inom ett brett spektrum av problemområden. Nedstämdhet och/eller ångest och oro, mer avgränsade specifika rädslor, samt olika former av stress- och/eller livsstilsrelaterade hälsoproblem utgör huvuddelen av mottagningens verksamhetsområde.

Eftersom vi är en utbildningsmottagning kan vi komma att prioritera olika typer av problem under olika terminer eller under olika delar av den kliniska utbildningen. Vi kan också behöva avvisa sökande från behandling på vissa grunder (se nedan).

Skäl för avvisning

Av patientsäkerhets- och utbildningsskäl kan vi vara tvungna att tacka nej till sökande. Bedömningen av om vi kan ta emot eller inte baseras de behov vi bedömer att den sökande har av att komma till en enhet med helt vårdansvar. Utöver det försöker vi säkerställa att vi får sökande som motsvarar våra psykologkandidaters utbildningsbehov.  Nedanstående är några av de skäl som kan föranleda att vi tackar nej till en sökande:

·       Anställning vid institutionen eller anhörig till student

·       Praktiska problem med att närvara vid samtal varje vecka

·       Kan inte medverka vid telefonscreening (intervju)

·       Flertalet tidigare avbrutna behandlingskontakter

·       Pågående annan behandling

·       Pågående missbruk

·       Pågående ätstörningsproblematik

·       Svår och/eller långvarig depression

·       Svår övrig psykiatrisk problematik

Hur söker man?

Mottagningen tillämpar endast självanmälan och tar inte emot remisser från andra sjukvårdsenheter eller läkare. Just nu tar vi däremot inga nya anmälning. Återkom däremot gärna lite senare.

Intresserad?

För närvarande tar vi inte emot anmälningar, men återkom gärna om några veckor.

När blir jag kontaktad?

Vanligtvis gör vi löpande bedömningar och försöker kontakta nya anmälningar inom 2 veckor. Däremot får vi just nu många anmälningar, och det kan därför ta lite mer tid än vanligt innan du blir kontaktad. Efter att du har blivit kontaktad fattas inom ungefär en vecka beslut om vi kan erbjuda plats på väntelistan eller måste tacka nej eller hänvisa till annan vårdgivare.

Vid vårterminsslut och sommaruppehåll kan vi inte garantera kontakt och bedömning förrän i september. Du får gärna anmäla dig, men vi påbörjar bedömningar först i samband med höstterminens start.

Hantering av personuppgifter

Verksamheten vid mottagningen följer lagar och riktlinjer i HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) PSL, (Patientsäkerhetslagen)och GDPR (dataskyddsförordningen). Alla samtal journalförs, diagnos ställs baserat på DSM-V och mottagningens behandlingsverksamhet kvalitetssäkras. De som kan ta del av dina personuppgifter är mottagningsansvarig, behandlande student, en administrativt anställd personal och handledare. Samma sekretesskydd gäller som inom den offentliga vården, vilket bland annat innebär att alla som arbetar på vår mottagning har tystnadsplikt. Vi strävar efter att ha ett etiskt förhållningssätt med respekt för varje individs personliga integritet samt följer de etiska riktlinjerna för psykologer i Norden. Ansvarig för mottagningen är leg. psykolog Lisa Fröst Björnsdotter. För mer detaljerad info inklusive information om skyddsombud och tillsynsmydighet klicka här.