MIUN Psykologmottagning

Spara favorit 15 sep september 2017
Väntrum, psykologimottagningen

Vi har fullt och tar inte emot fler nyanmälningar till mottagningen under höstterminen 2017. Anmälningsformuläret är öppet, men nyanmälda kontaktas tidigast vårterminen 2018.

Psykologmottagningen är en utbildningsmottagning. Den riktar sig till vuxna och behandlingsarbetet drivs av psykologkandidater i slutet av sin utbildning.

Skälen att gå i behandling kan vara oro och ångestbesvär, nedstämdhet eller olika former av stress- eller livsstilsrelaterade hälsoproblem för vilka psykologisk behandling är ett alternativ.

Behandlingen äger i regel rum varje vecka under terminstid. Under sommaren är mottagningen stängd. Om du anmäler dig under sommaren kan det dröja till slutet av augusti innan vi kontaktar dig för en bedömning. Vi kontaktar sökande i första hand via telefon och ringer då från dolt nummer.

Behandlingen inkluderar i regel både samtal och praktiska övningar. Utöver det ingår även uppgifter att arbeta med mellan träffarna. Behandlingen är kostnadsfri. Eftersom vi är en utbildnings- och forskningsmottagning kan du komma att tillfrågas om att delta i forskning som bedrivs vid Avdelningen för psykologi och vid Psykologmottagningen.

Verksamheten vid mottagningen följer lagar och riktlinjer i HSL, Hälso- och sjukvårdslagen och PSL, Patientsäkerhetslagen. Alla samtal journalförs, diagnos ställs baserat på DSM-V, tystnadsplikt råder och mottagningens behandlingsverksamhet kvalitetssäkras. 

Mottagningen bedriver inte akut vård och vi har inga läkare knutna till mottagningen. Vi tar inte emot remisser, all anmälan sker via självanmälan via vår hemsida.

Vid Psykologmottagningen erbjuder psykologkandidater i slutfasen av sin utbildning psykologisk behandling till sökande över 18 år. Behandlingssessioner bokas en gång per vecka, under en till två terminer. Varje session varar i regel 45-50 minuter. Behandlingen är kostnadsfri. Psykologkandidaterna får professionell handledning.

Eventuella kliniska forskningsprojekt knutna till psykologmottagningen annonseras separat och har i regel egen anmälan. Dessa projekt är etiskt granskade och verksamheten följer etablerade etiska forskningsriktlinjer. Deltagande är frivilligt och föregås alltid av att deltagaren lämnar skriftligt informerat samtycke. 

Vem kan söka?

Mottagningen tar emot motiverade sökande inom ett brett spektrum av problemområden. Nedstämdhet och/eller ångest och oro, mer avgränsade specifika rädslor, samt olika former av stress- och/eller livsstilsrelaterade hälsoproblem utgör huvuddelen av mottagningens verksamhetsområde.

Eftersom vi är en utbildningsmottagning kan vi komma att prioritera olika typer av problem under olika terminer eller under olika delar av den kliniska utbildningen. Vi kan också behöva avvisa sökande från behandling på vissa grunder (se nedan).

Skäl för avvisning

 Av patientsäkerhets- och utbildningsskäl kan vi vara tvungna att tacka nej till sökande. Bedömningen av om vi kan ta emot eller inte baseras de behov vi bedömer att den sökande har av att komma till en enhet med helt vårdansvar. Utöver det försöker vi säkerställa att vi får sökande som motsvarar våra psykologkandidaters utbildningsbehov.  Nedanstående är några av de skäl som kan föranleda att vi tackar nej till en sökande:

  • Anställning vid institutionen eller anhörig till student
  • Praktiska problem med att närvara vid samtal varje vecka
  • Flertalet tidigare avbrutna behandlingskontakter
  • Pågående annan behandling
  • Pågående missbruk
  • Pågående ätstörningsproblematik
  • Svår och/eller långvarig depression
  • Svår övrig psykiatrisk problematik

 

Hur söker man?

Mottagningen tillämpar endast självanmälan och tar inte emot remisser från andra sjukvårdsenheter eller läkare.

Du anmäler ditt intresse via självanmälan nedan. Du får då möjlighet att uppge anledningen att du vill ha hjälp.  Du blir sedan kontaktad av en kandidat i mottagningsteamet för en kortare telefonintervju. Baserat på den intervjun fattas sedan ett beslut på en bedömningskonferens om vi har möjlighet att ta emot dig för ytterligare ett till tre bedömningssamtal. OBS! Vi ringer alltid från dolt nummer då vi endast använder universitetets fasta telefoner för patientsamtal.

Bedömningskonferensen leds av en legitimerad psykolog.. Kandidaten får hjälp i sin bedömning inför fortsättning av såväl mottagningsansvarig legitimerad psykolog som de legitimerade handledare som ska stötta kandidaten i den kliniska utbildningen.

Intresserad?

Anmäl dig till psykologmottagningen

OBS! Du blir tidigast kallad våren 2018.

När blir jag kontaktad?

För tillfället kan vi inte ta emot fler nyanmälningar till mottagningen under höstterminen 2017. Anmälningsformuläret är öppet, men vi kommer att kontakta nyanmälda till bedömning tidigast vårterminen 2018.

Vanligtvis gör vi löpande bedömningar och försöker kontakta nya anmälningar inom 2 veckor. Därefter fattas inom en vecka beslut om vi kan erbjuda plats på väntelistan eller måste tacka nej eller hänvisa till annan vårdgivare.

Vid vårterminsslut och sommaruppehåll kan vi inte garantera kontakt och bedömning förrän i september. Du får gärna anmäla dig, men vi påbörjar bedömningar först i samband med höstterminens start.