Karriärlärarnätverket ska stärka kunskaper om lärandeprocesser och vänder sig till förstelärare och lektorer (karriärlärare).

Inspirationslunch_SAM

Pilotomgång HT19-VT20

Under läsåret 2019/2020 genomförde Mittuniversitetet tillsammans med Skolverket ett pilotprojekt, som syftade till att möta kompetensutvecklingsbehov hos förstelärare och lektorer (karriärlärare). Insatsen var i nätverksform där nätverket skulle bidra till:

  • Professionsutveckling och skolutveckling genom kollegialt lärande.
  • Ramar och strukturer för att leda kollegialt lärande med utgångspunkt i skolans systematiska kvalitetsarbete.
  • Fördjupad kunskap om lärarledarskap, pedagogisk processledning och olika processverktyg.

Målsättning

Målsättningen med nätverket var att deltagarna skulle stärka sina kunskaper om lärandeprocesser och sin förmåga att medvetet tillämpa olika strategier och processverktyg i sin dagliga praktik och sitt uppdrag för att leda utvecklingsarbeten i sin verksamhet. Deltagarna skulle använda varandra som resurser i nätverket och via erfarenhetsutbyte tillägna sig fördjupade perspektiv på kommunikation, handledning, styrning och ledning av kvalitets- och utvecklingsarbete. Vidare var tanken att deltagarna hjälper och stöttar varandra att skapa förutsättningar för en kompetensutvecklingskultur som kännetecknas av ett undersökande, utforskande och reflekterande förhållningssätt.

Innehåll

Innehållet under nätverksträffarna omfattade följande områden:

  • Hur yrkesrollen kan stärkas i syfte att bidra till professionsutveckling samt kapacitetsbyggande i form av ramar och strukturer som är nödvändiga för kollegialt lärande.
  • Hur ett tillitsfullt klimat kan skapas och kommunikationens kraft och betydelse i utvecklingsarbete för att konstruktivt hantera motstånd.
  • Arbetsprocesser i deltagarnas olika verksamheter och hur arbetsgrupper kan synliggöra och visa resultat.

Förutsättningar för deltagande

Nätverket vände sig till karriärlärare (förstelärare/lektorer) som hade ett formulerat uppdrag i sin tjänst. Det fanns inga krav på specifika förkunskaper. Det innebar att deltagarna kunde ha olika bakgrund och erfarenheter av att leda ett kollegialt lärande. Ett krav var dock att deltagaren gavs möjlighet och förutsättningar att medverka under hela pilotåret, innefattande såväl deltagande på träffarna som tiden mellan träffarna när verksamhetsanknutna uppgifter och stödjande insatser mellan nätverkets deltagare skulle genomföras. För samsyn, spridning och utveckling i den egna verksamheten var även skolledarens engagemang och delaktighet av yttersta vikt.


Upplägg hösten 2020

Under hösten kör vi en fortsättning, av nätverket för karriärlärare, för de som tidigare har deltagit i pilotomgången ht19-vt20. Förutsättningar för deltagande är desamma som under pilotomgången, se ovan.

Syftet med nätverket ht20 är att nätverket ska bidra till fördjupade kunskaper kring kvalitetsarbete samt öka förmågan att leda kollegialt lärande.
Genom att reflektera och lära tillsammans i nätverket samt pröva nya kunskaper i den egna verksamheten, ges deltagarna möjlighet att utvecklas i sitt uppdrag som förstelärare.

Upplägget blir 5 digitala träffar (via Zoom) med start i september och slut i januari 2021. Varje träff blir på eftermiddagen mellan klockan 14.00-16.00. Följande tillfällen är inplanerade:
1. Tisdag 8/9
2. Torsdag 8/10 - rektorer bjuds in
3. Måndag 9/11
4. Torsdag 3/12
5. Onsdag 13/1 2021 (13.00-16.00) - rektorer och skolchefer bjuds in


Självskattning

Alla deltagare, samt deras rektor och skolchef, behöver även denna omgång fylla i ett självskattningsmaterial som tillhandahålls av Skolverket. Syftet är att synliggöra nuläge, utveckling och eventuella behov samt att underlätta dialog och samsyn i stödkedjan. Skattningen är anonymiserad och kan inte kopplas till enskilda individer utan det är en bild av de olika kategorierna som fås. Med skattningen hoppas även Skolverket kunna se vad nätverket har bidragit till då detta är viktigt utifrån att även höstens nätverksomgång är en försöksverksamhet. Mer information om skattningen ges i en kortare film som inom kort kommer att bli tillgänglig här. Länkar till skattningen kommer att skickas ut via mejl.


Zoom

Zoom är ett distansverktyg för bland annat utbildning, nätverksträffar, presentationer, möten och workshops. För att kunna delta på träffarna behöver du ha en dator, en webbkamera samt ett headset eller liknande. Till varje träff kommer du som deltagare i nätverket att få ett mejl med en länk som du klickar på för att ansluta till mötet.

Mer information om Zoom

 

Kontakt

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-142 82 29

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07