Forskarutbildning i sociologi

Spara favorit 22 dec december 2016

Utbildningen på forskarnivå inom sociologi har som främsta syfte att utveckla doktorander till självständiga forskare med god förmåga till vetenskaplig analys av sociala fenomen. Platser på utbildningen utlyses på bland annat på sidan "Lediga anställningar" här på Mittuniversitetets webbplats. För tillträde till utbildningen krävs minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Lediga anställningar

Utbildning

Utbildningen på forskarnivå i sociologi omfattar 240 högskolepoäng och leder till en filosofie doktorsexamen. Studierna kan bedrivas på hel- eller deltid, dock minst halvtid, och omfatta maximalt åtta år. Utbildning på forskarnivå kan också omfatta 120 högskolepoäng och avslutas då med en filosofie licentiatexamen.

Utbildningen omfattar dels kurser, dels drivande av ett doktorandprojekt i vilket en avhandling författas. Studierna bedrivs inom ramen för en anställning som doktorand - oftast under en tid av fem år, där 80 procent av tiden ägnas åt studierna och 20 procent till undervisning.

Fyra forskningsområden

Forskningen inom sociologi vid Mittuniversitetet sker i huvudsak inom fyra forskningsområden: nämligen Risk- och krisforskning, arbetslivsstudier, genusstudier samt kriminologi. Dessa områden är inte skilda från varandra. Flera av forskarna som är verksamma inom risk- och krisforskningen och arbetslivsstudier är också aktiva inom genusforskningen. Många antar också ett organisatoriskt perspektiv inom dessa områden. Forskningen inom Risk och kris är knuten till RCR, liksom genusstudierna är knutna till FGV.

RCR - Risk and crisis research centre
FGV - Forum för genusvetenskap

Inom de fyra forskningsområdena finns företrädare för skilda teoretiska perspektiv och metodologiska utgångspunkter, vilket möjliggör en livaktig och kreativ forskningsmiljö. Alla doktorander inom ämnet knyts till något av de fyra forskningsområdena, beroende på vilket område som bäst passar varje doktorands avhandlingsämne.

Den forskning som bedrivs inom avdelningen för sociologi presenteras regelbundet i sociologins högre seminarieserie. Doktoranderna förväntas presentera sin forskning där. 

Organisation

Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare och en biträdande handledare. Det är doktorandens val av avhandlingsämne och handledarnas kompetens som avgör valet av handledare. Doktoranderna ingår tillsammans med övrig personal i avdelningens organisation, och deltar i exempelvis ämneskollegiets möten och träffarna i den högre seminarieserien.

 

Kontakt

Frågor om utbildning på forskarnivå inom sociologi besvaras av ämnesföreträdare Roine Johansson.

Roine.Johansson@miun.se

Mer information