Kursplan inklusive litteraturlista för påbyggnadsutbildning för socialsekreterare

Spara favorit 12 feb februari 2018

Denna kursplan är preliminär. Innan den har behandlats i ämneskollegium är den inte slutgiltig och fastställd.

Kursplan för:

Socialt arbete AV, Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Social Work MA. National supplementary education for social workers in the social child and youth care, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

Kurskod: SA(XXX)U
Ämne/huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Avancerad
Inriktning (namn): Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen:
A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100 %
Ansvarig avdelning: Avdelningen för socialt arbete
Inrättad: -
Fastställd: -
Senast reviderad: -
Giltig fr.o.m.: -

Syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter som kan användas i det dagliga arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.

Lärandemål

Efter utbildningen förväntas kursdeltagarna kunna:

Redogöra för och analysera socialsekreterarens uppdrag, ansvar och befogenheter inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning utifrån fördjupad kunskap om SoL, LVU, föräldrabalken, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt andra relevanta lagar och regler.

Visa fördjupad kunskap om behov av och former för samverkan med andra professioner och verksamheter samt kunna redogöra för och förstå hur kunskapen kan användas vid utredning, planering och uppföljning.

Ha fördjupad kunskap om risk- och skyddsfaktorer i samband med barns och ungas utveckling och utsatthet samt kunna redogöra för och analysera hur dessa faktorer kan uppmärksammas och användas för analys och bedömning vid utredning, planering och uppföljning.

Redogöra för, förstå och reflektera kring och kritiskt diskutera metoder, arbets- och förhållningssätt för att göra barn, unga och deras föräldrar delaktiga vid utredning, planering och uppföljning med utgångspunkt i fördjupad kunskap om bästa tillgängliga kunskap och rättsliga förutsättningar.

Visa färdigheter och förmåga att tillämpa de kunskaper som förvärvas i kursen i konkreta och praktiknära situationer i den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning. Till färdigheterna och förmågorna hör att redogöra för, förstå och diskutera innebörden av en evidensbaserad praktik med systematisk uppföljning samt egna val, analyser och bedömningar inom ramen för detta.

Kunna reflektera över och kritiskt diskutera barnens och föräldrarnas klass, etnicitet, kön, och sexualitet bland andra maktrelationer, för analys och bedömning vid utredning, planering och uppföljning i social barnavård.

Kunna reflektera över och kritiskt diskutera etiska dilemman, privilegier och maktförhållande i sociala barnavårdsutredningar

Utveckla ett reflexivt och intersektionellt förhållningssätt i arbete med myndighetsutövning i social barnavård.

Innehåll

Kursen centrala område är utredningsarbetet med barn och unga som riskerar att
fara illa och deras familj och nätverk. Kursen utgår från deltagarnas yrkesmässiga verklighet och skall ge möjlighet för deltagarna att omsätta fördjupad kunskap i praktiken.

Teori och praktiska uppgifter integreras. Deltagarnas förmåga att utreda, analysera och bedöma behov samt välja och följa upp insatser ska utvecklas mot bakgrund av teoretisk kunskap om deras uppdrag, ansvar och verktyg och de omvärldsförändringar som är aktuella under kursperioden. Frågor som handlar om risk- och skyddsfaktorer samt barn- och ungas utveckling och behov kommer att diskuteras. Kursen kommer att behandla aktuell teoretisk diskussion och professionell praktik avseende utredningsmetodik, specifikt analys och bedömning. Frågor om etik, makt, intersektionalitet, förhållningssätt och värderingar kommer att belysas i förhållande till myndighetsutövande. Deltagarna får möjlighet att reflektera över hur de använder sina kunskaper, färdigheter och förmågor i dessa sammanhang och över den egna yrkesrollen.

Kursen innehåller också en genomgång av deklarationen av mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt lagstiftningen om nationella minoriteter. Dessutom diskuteras diskrimineringsgrunderna som kan påverka barnavårdsutredningar. Globala förändringar som påverkar det svenska samhället och dess demografiska sammansättning kommer att diskuteras under kursen. Dessa förändringar påverkar barnavårdsutredningar och familjeärenden hos socialtjänsten och utmanar det traditionella sociala arbetets individuella, lokala och nationella sammanhang..

Under kursen får deltagarna kännedom om hur man kan söka kunskap om och koppla aktuell forskning till sitt verksamhetsområde, samt kunna beskriva hur en evidensbaserad praktik kan tillämpas så att val av insatser baseras på en sammanvägning av bästa tillgängliga kunskap, den professionelles expertis och den enskildes situation, erfarenhet och önskemål. De praktiska uppgifterna diskuteras mellan kurstillfällena med kollegor i den egna verksamheten och de används för reflektion enskilt och tillsammans med övriga deltagare i kursen

Behörighet

För tillträde till kursen krävs socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete om minst 180 hp. Deltagarna skall ha haft anställning som socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården och arbetat med myndighetsutövning de senaste två (2) åren.

Urvalsregler

I enlighet med regeringens inriktning på stöd till kommunerna för ökad personalstabilitet och för att bidra till utvecklingen av personalens kompetens är kursens målgrupp kommunalt anställda. Kommunerna väljer ut deltagare. Vikarier kan söka kursen förutsatt att de är anställda hela den period som den kurs de antagits till ges.

Undervisning

Kursen ges på kvartsfart (20 veckor) och på distans med fyra obligatoriska fysiska träffar på plats som anges i studiehandledning.

Examination

Kursen examineras via aktivt deltagande vid fysiska träffar, en inlämningsuppgift och en skriftlig gruppinlämningsuppgift i samband med dessa träffar samt en individuell skriftlig examinationsuppgift.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Författare/red: Socialstyrelsen
Titel: Om evidensbaserad praktik.
Webbadress: http://www.kunskapsguiden.se/ebp/Sidor/default.aspx
Kommentar: Material under fliken evidensbaserad praktik på Kunskapsguiden (elektronisk resurs)

Författare/red: Socialstyrelsen (2014)
Titel: Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel. (elektronisk källa)
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-25

Författare/red: Socialstyrelsen (2015)
Titel: Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-9
Kommentar: (Del 1 s. 17–50)

Författare/red: Socialstyrelsen (2013)
Titel: Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter.
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-1
Kommentar: (Del 1 Allmänna utgångspunkter och Del 2 Socialnämndens övergripande ansvar s. 25–65)

Författare/red: Regeringen
Titel: Mänskliga rättigheter
Webbadress: http://www.manskligarattigheter.se/
Kommentar: (Tillämpliga delar av materialet De mänskliga rättigheterna och Mänskliga rättigheter i Sverige på regeringens webbplats)

Författare/red: Socialstyrelsen (2015)
Titel: Grundbok BBIC– Barns behov i centrum.
Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-10-7
Kommentar: (s.26 – 66)

Författare/red: Socialstyrelsen
Titel: Socialtjänstens ansvar vid samverkan
Webbadress: http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/samverkan-kring-barn-och-unga/Sidor/Socialtj%C3%A4nstens-ansvar.aspx
Kommentar: (Material på Kunskapsguiden)

Författare/red: Kamali, M. (2002)
Titel: Kulturkompetens i socialt arbete: om socialarbetarens och klientens kulturella bakgrund
Förlag: Stockholm: Carlsson

Författare/red: Edvardsson, B. & Vahlne Westerhäll, L.
Titel: På saklig grund - utredningsarbete inom socialtjänsten
Förlag: Malmö: Gleerups

Författare/red: Cederborg, A-C (2014)
Titel: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete
Förlag: Malmö: Gleerups

Författare/red: Schiratzki, J. (2013)
Titel: Föräldraansvar i välfärdsrätten: om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd
Förlag: Stockholm: Norstedts Juridik

Författare/red: Helmen Borge I. (2012)
Titel: Resiliens: risk och sund utveckling
Förlag: Lund: Studentlitteratur

Författare/red: Mattsson, T. (2015)
Titel: Intersektionalitet i socialt arbete 2:a uppl: Teori, reflektion och praxis
Förlag: Malmö, Gleerups

Författare/red: Williams, C. & Soydan, H.
Artikeltitel: When and How Does Ethnicity Matter? A Cross-National Study of Social Work Responses to Ethnicity in Child Protection Cases
Tidskrift: British Journal of Social Work
År/Volym/nr/sidor: 2005, Volume 35, Issue 6, Pp. 901-920
Webbadress: http://bjsw.oxfordjournals.org/content/35/6/901.full

Författare/red: Pringle, K
Artikeltitel: Swedish welfare responses to ethnicity: the case of children and their families
Tidskrift: European Journal of Social Work
År/Volym/nr/sidor: 2010,Volume 13, Issue 1, 19-34
Webbadress: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691450903135659

Övrig information

Uppdragsgivaren ansvarar för urval av kursdeltagare, varefter deltagarlista och deltagarnas behörighetsgrundande meriter sänds till avdelningen för socialt arbete före kursstart.

Avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet ansvarar för antagning och registrering av deltagarna.

Efter genomgången och godkänd kurs kan deltagare efter särskild framställning erhålla kursbevis. Deltagare som genomgått kursen med godkänt resultat erhåller intyg