Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Spara favorit 16 feb februari 2017

Arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer, kräver hög kompetens hos handläggande socialsekreterare.

Arbetet med att säkerställa att barn och ungdomar inte far illa innebär ofta svåra bedömningar, som kan vara livsavgörande för de barn, ungdomar och föräldrar som berörs. Att socialsekreterare som arbetar med dessa uppgifter har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att klara uppgifterna är angeläget, bland annat med tanke på föräldrars och barns behov av rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten.

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att anskaffa denna påbyggnadsutbildning och avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitet har tilldelats uppdraget.

Kursen, som ges på avancerad nivå, kommer att genomföras i form av en uppdragsutbildning på kvartsfart under fyra kursperioder om vardera 20 veckor, med start höstterminen 2016. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. Deltagare kan om de så önskar examineras för att erhålla högskolepoäng.

Kursen vänder sig till socialsekreterare i Gävleborg, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Den är webbaserad och fysiska träffar genomförs på tre orter: Umeå, Sundsvall och Luleå.

Kursens syfte

Kursen, som utgår från deltagarnas yrkesmässiga verklighet, syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter som kan användas i det dagliga arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.

Innehåll

Kursens centrala område är utredningsarbetet med barn och unga som riskerar att fara illa och deras familj och nätverk. Aktuell teoretisk diskussion och professionell praktik avseende utredningsmetodik, diskuteras.

Teori och praktiska uppgifter integreras. Risk- och skyddsfaktorer samt barn- och ungas utveckling och behov diskuteras.

Etik, makt, intersektionalitet, förhållningssätt och värderingar belyses i förhållande till myndighetsutövandet.

Möjlighet till reflektion ges kring hur man använder sina kunskaper, färdigheter och förmågor i dessa sammanhang och över den egna yrkesrollen.

Barnrättsperspektivet finns med under hela kursen

Globala förändringar som påverkar barnavårdsutredningar och alla former av familjeärenden hos socialtjänsten och som utmanar det traditionella sociala arbetets individuella, lokala och nationella sammanhang diskuteras.

Deltagarna får kännedom om hur man kan söka kunskap om och koppla aktuell forskning till sitt verksamhetsområde.

Kostnader

Utbildningen kostar inget, Socialstyrelsen står för kursavgiften. Kurslitteratur och fika vid fysiska träffar ingår. Kursen behöver minst 16 deltagare för att kunna genomföras.

Anmäl dig här!

Anmälan

Våren 2018 med träffar i Umeå. Sista anmälningsdag 14 december.

 Anmäl dig här!

Kontakt

Ulf Engqvist, lektor i socialt arbete, kursansvarig
ulf.engqvist@miun.se, 010 142 80 75

Anneli Mårtenson. Studierektor
anneli.martenson@miun.se, 010 142 82 42