Svårt med motivationen under coronaanpassningen

Både bättre och sämre kan man summera enkätsvaren från drygt 3000 studenter om undervisningens anpassning till den pågående pandemin.

fritextsvar enkät coronaanpassning studenter

För distansstudenter är skillnaden inte så stor alls. För campusstudenter upplevs tekniken och verktygen positivt av vissa medan andra tycker det är svårt med studiemotivationen.

40 procent av distansstudenterna säger att det inte blivit en så stor omställning för dem överhuvudtaget. De flesta är positiva och tycker till exempel mötestjänsten Zoom fungerar bra.
Nästan 16 procent av campusstudenterna upplever en större skillnad efter den snabba omställningen och har svarat att vissa delar har blivit sämre. Till exempel kursupplägg, svårigheter med digitala verktygen och tentamen. En del upplever att distansundervisning till och med fungerat bättre än vanlig undervisning.

Campusstudenterna saknar interaktionen med lärare och studiekamrater som de vanligtvis har på plats på campus. Studiemiljön och motivationen är också påverkad. De kan till exempel vara att  familjemedlemmar som också är hemma eller att de tycker det är lite ensamt. Som en student nämnde ”Jag är trött på att gå hemma i pyjamas”.

Resultatet av undersökningen har skickats till våra två fakulteter på universitetet. Arbetet för att stötta studenterna framöver kommer exempelvis att handla om hur vi bättre kan synliggöra det stöd som finns att få.

Stort tack till alla som har svarat på denna enkät, ni är viktiga för oss!


Tidigare nyhet om hur blir det till hösten?