Utbildningar i musik och ljudproduktion kvalitetutvärderas

Tor 16 sep 21:04

Nu har det blivit dags att utvärdera utbildningar i musik och ljudproduktion inom samarbetet Treklövern där Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling. För Mittuniversitetet är det ljudproduktion som utvärderas.

Digitalt möte med flera personer som ska delta i Treklöverutvärderingen
Delar av gruppen som sköter utvärderingen.

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. I utvärderingsmodellen grupperas utbildningar med liknande innehåll i kluster. Utbildningarna i ett kluster granskas av en bedömargrupp med representanter från de tre lärosätena, Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Nu är det alltså dags för kluster 23 med utbildningar i musik och ljudproduktion som ska granskas. Vid Mittuniversitetet är det huvudområdet ljudproduktion som berörs och högskoleprogrammet i musik- och ljuddesign.

− Treklöversamarbetet känns för mig som en utmärkt gruppering för att tillsammans hjälpa till med kvalitetsutvecklingen av våra utbildningar. De externa utvärderingarna och diskussionerna ger insyn i andras synsätt på våra utbildningar och hjälper oss alla fram till nya angreppssätt och högre kvalitet, säger Jan Lundgren, utvärderingsansvarig Mittuniversitetet.

Självvärderingar och platsbesök

Vid upptaktsmötet den 26 augusti träffades den utsedda bedömargruppen på Zoom för att fastställa tidsplan och diskutera bedömningsgrunderna.

– Arbetet i utvärderingsgruppen har kommit igång fint, och bra diskussioner om bedömningsgrunderna har gett svar på hur vi tar oss framåt i processen, säger Jan Lundgren.

Under hösten kommer lärosätena att göra sina självvärderingar, som tillsammans med ett 20-tal självständiga studentarbeten ligger till grund för granskningsarbetet. Dessa kompletteras med intervjuer av ledning, lärare och studenter vid distansmöten under hösten och platsbesök i januari och februari, även dessa på Zoom. I maj kommer bedömargruppens slutrapport.

Treklövern – Gemensam sak för ett bra kvalitetsarbete

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Lärosätenas granskningar ska utgå från högskolelagen, högskoleförordningen samt standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det Europeiska området för högre utbildning (ESG). Där ingår krav på kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningar. Samarbetet mellan de tre universiteten är avsett att tillgodose ESG:s krav på regelbunden granskning. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Treklöversamarabetet är en del av Mittuniversitetets kvalitetssystem. Läs mer om kvalitetsarbete.

Kontakt

Jan Lundgren, Institutionen för elektronikkonstruktion, utvärderingsansvarig vid Mittuniversitetet, jan.lundgren@miun.se, 010-142 85 56

Lena Lenner, Fakultetshandläggare NMT, lena.lenner@miun.se, 010-142 82 73