Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

I kursen Högskolepedagogik och flexibelt lärande som ger fördjupad insikt i vad akademiskt lärarskap innebär och vad som styr och reglerar högre utbildning.

  • Kurskod: PE007A
  • Anmälningskod: T2131
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

För att få tillgång till studiehandledning och annan information finner du den lärplattformen Moodle. Du loggar in på den via Studentportalen med de inloggningsuppgifter du fått i samband med antagningen till kursen.

Obs! Är du anställd på Miun kan du alltså inte använda dina inloggningsuppgifter som är kopplade till ditt personalkonto.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/riqQo756X80ZZoQ09Q591qwZ6Q0Z5YQ7Y67v78YQ0y.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen består av två delmoment som läses efter varandra och omfattar 7,5hp vardera.
Varje delmoment består av tre teman, varav ett är övergripande för respektive delmoment.
Det första delmomentet omfattar Ramverk för högre utbildning och pedagogisk grundsyn.

Kursen kan närmast beskrivas som en läskurs med inslag av färdighetsträning. Den består av fyra huvudaktiviteter:
- att noggrant läsa, bearbeta och reflektera de texter som ingår,
- att planera och genomföra uppgifter i studiegruppen där litteraturen bearbetas, diskuteras och dokumenteras
- att formulera och beskriva din pedagogiska grundsyn och utgångspunkter för den med tydlig förankring i
styrdokumenten för högre utbildning
- att planera och eventuellt genomföra ett utvecklingsprojekt inom ram för en egen pedagogisk verksamhet.

Kursstart sker måndag 31 augusti, men kursen och delmomentet introduceras måndag den 7 september genom en inspelad föreläsning/introduktion. Föreläsningen följs upp i seminarier på respektive campusort och via Zoom. Se schemat för exakta tider för Sundsvall, Zoom respektive Östersund.

I kursen använder vi plattformen Moodle för information och kommunikation. Alla frågor som inte är av privat karaktär kommuniceras via forum Frågor och svar, i kursrummet på Moodle.

Kursen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att du är behörig om du minst har en kandidatexamen varav 90 hp inom ditt ämnesområde, varav 15 hp ska vara ett självständigt arbete.

Kursen introducerar dig till området högskolepedagogik och flexibelt lärande. Syftet med kursen är att du som kursdeltagare ska utveckla dina förutsättningar för yrkesverksamhet inom högre utbildning.

Du kommer att få utveckla din förmåga att hantera komplexa företeelser och frågeställningar om lärande och din förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper i pedagogik i arbetet som högskolepedagog. Lärandemålen hittar du i kursplanen och vi kommer också att lyfta fram dem i de olika momenten under kursens gång, inte minst är det mot dessa mål som examinationen sker.

Kursen innehåller inga obligatoriska inslag, förutom examinationen, istället bygger kursen på ett aktivt deltagande i läraktiviteter, kursträffar och utförande av de uppgifter som hör till varje delmoment. Aktivt deltagande i studiegruppens aktiviteter är därmed en förutsättning för betygssättning på respektive delmoment.

Som kursdeltagare kommer du alltså att ingå i en mindre studiegrupp. Du kommer att tilldelas en grupptillhörighet för att på det sättet skapa så heterogena som möjligt avseende ämnestillhörighet. Studiegruppens arbete utgör kursens ryggrad. Vilket innebär att är i studiegruppen som huvuddelen av uppgifterna kommer att genomföras.

Ansvar och eget arbete
Varje kursdeltagare har det fulla ansvaret för sina egna studier. Det är upp till var och en att satsa så mycket tid och arbete på studierna som hon eller han anser befogat. Dock är kursen planerad utifrån att en snittstudent behöver studera 10 timmar per vecka. Det är varje kursdeltagares ansvar att hålla de deadlines som är satta för olika aktiviteter och inlämningsuppgifter. Lärare ansvarar inför varje kursdeltagare att svara på kursrelaterade frågor. Alla frågor besvaras så snart som möjligt, inom två arbetsdagar (ej lördag, söndag, helgdag).

Schemalagda träffar sker via videokonferensen Zoom. Det är viktigt att du bekantar dej med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697. Det är också viktigt att du har tillgång till stabil Internetuppkoppling ett headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon) eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Undervisning och studieformer syftar till att främja aktivt lärande och medansvar för att nå uppställda mål för kursen. Under kursen förekommer följande studieformer:
- Individuellt studiearbete
- Seminarier
- Handledning, individuellt och i grupp
- Skriftlig dokumentation och projektrapport

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinerande moment är godkända. Examinationen på kursen är kontinuerlig; deltagande vid samtliga gruppseminarier och uppgifter som är kopplade till respektive tema samt redovisning av självständiga och individuella arbeten.

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier ska detta ovillkorligen meddelas till fakultetsadministratören och kursansvarig. Det är inte möjligt att göra kursuppehåll eftersom detta är en fristående kurs, se mer om reglerna i Studentportalen. På institutionen tillämpar vi även passivt studieavbrott. Det betyder att om du inte visat någon aktivitet (det vill säga utfört eller deltagit i någon läraktivitet) under de första tre veckorna på kursen kommer du automatiskt att avregistreras från kursen. Du kommer att få ett meddelande om detta blir aktuellt.

Om du har frågor som gäller kursen som helhet eller de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej till kursansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor

Kursansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se
Examinator: Jimmy Jaldemark, jimmy.jaldemark@miun.se
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren, gunilla.lindgren@miun.se
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Efter fullgjord kurs är min förhoppning att du har utvecklat fördjupade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att arbeta professionellt med utbildning inom högskola och universitet eller inom annan pedagogisk verksamhet som ställer krav på akademiskt lärarskap. Avslutningsvis vill jag än en gång hälsa dig varmt välkommen och hoppas att vi kommer få en givande tid tillsammans!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer
Catharina Höijer
Lektor/fil dr pedagogik (kursansvarig)