Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen ges i form av seminarier om kurslitteratur via Zoom. Samtliga kurstillfällen sker via Zoom den 31/8, 7/10, 19/10 och 6/11. Utöver det kommer information även att distribueras via lärplattformen Moodle. Moodle är även kursens primära plattform för kommunikation mellan studenter och mellan studenter och lärare. Moodle får du tillgång till i samband med att du registrerar dig.

  • Kurskod: PE073A
  • Anmälningskod: T2771
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2020-11-08

Det är viktigt att du bekantar dig med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en- us/sections/201728913-Joining-Starting. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal. Inför varje seminarietillfälle kommer du att få en inbjudan till Zoom som du accepterar genom att klicka på en webblänk.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5099Z5705vQQ7wZ1Q83Y00yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Magisterprogrammet som denna kurs ingår i, är inriktat mot professionsutveckling. Det är därför mycket viktigt att du utöver inläsningen av kurslitteratur och återgivningen av densamma väljer ut ett eget för dig relevant ”fall” som du under kursens gång analyserar utifrån kurslitteraturen. Fallet kan du välja från dina arbetslivserfarenheter, eller motsvarande. Ett fall kan handla om en (kritisk) händelse inom en social struktur, sociala relationer eller sociala processer inom ramen för ditt arbetsliv, eller motsvarande, som du varit med om personligen eller som åskådare. Försök att erinra dig vad som hände och använd kurslitteraturen dels till att medvetandegöra dig om vad som hände utifrån vetenskapliga premisser, dels för att utifrån ett pedagogiskt perspektiv förstå eller förklara det som hände.

Det finns inget hinder för att det valda fallet även kommer att ingå i ditt framtida självständiga arbete. Oavsett hur det blir med det så får du i kursen Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I möjlighet att fördjupa dig i ditt fall utifrån ett pedagogiskt vetenskapligt perspektiv.

Kurslitteratur
Berg, G. (2011). Skolledarskap och skolans frirum. Lund: Studentlitteratur.
Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2015). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. (5e uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Håkansson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Stockholm: Natur & Kultur.
Eventuell ytterligare litteratur tillkommer som behövs för det av dig valda fallet.

Träff 1 den 31/8, kl. 09.15–12.00
Lärare: Susanne och Maria

Kursstart med presentation av kursen via Zoom.
Introduktionsseminarium om perspektiv på organisation och ledarskap. Orientera dig i Bolman och Deal (2015) och förbered dig inför att skriva en kort summering om 2-3 A4-sidor av den egna läsningen. Vid det första och övriga inlämningsuppgifter ska du använda Times New Roman, 12 pkt, enkelt radavstånd, sidhuvud, sidfot och marginaler om 2,5 cm, eller motsvarande. Skicka till lärare och övriga kursdeltagare via Moodle senast 19/9. Samtliga inlämningsuppgifter ska läsas och kommenteras skriftligt av kursdeltagarna. Kommentarerna ska publiceras på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar efter presstopp för inlämningsuppgifterna. Mer information kommer senare om exakt vart i Moodle som du kan ladda upp dina dokument.

Boken "Nya perspektiv på organisation och ledarskap" är viktig i denna kurs. Den redovisar fyra perspektiv som kan användas för att förstås organisationer som fabriker, familjer, djunglar, teatrar eller tempel. Författarna visar hur de olika perspektiven kan vara till hjälp vid hantering av en organisatorisk komplexitet. De organisationsteoretiska perspektiven illustreras och konkretiseras med ett stort antal fall ur verkliga organisationer. Även olika ledarskapsstilar analyseras utifrån de olika perspektiven.

Referera därför genomgående, från träff 1 till och med träff 4, till, enligt din mening, relevanta delar i Bolman och Deal (2015). Använd dig alltid av korrekta referenser till alla typer av dina informationskällor. Om du är osäker på innebörden av korrekta referenser behöver du bekanta dig med APA-systemet, som ofta används av pedagoger. Botanisera på bibliotekshögskolans hemsida, den är mycket bra för både referenser och annat som är viktigt för vetenskaplig noggrannhet (akribi); http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/. Se även; http://www.his.se/PageFiles/4203/LathundAPA.pdf och http://www.ub.umu.se/skriva/skriva- referenser/referenser-oxford.

Träff 2 den 7/10, kl. 09.15–12.00
Lärare: Susanne och Maria

Till denna träff ska boken "Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och måluppfyllelse" läsas. Boken handlar om vilka strategier som kan förbättra skolors resultat. Det förs även en omfattande internationell diskussion om hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Boken förklarar vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer från politiker till skolhuvudmän, samt rektorer och lärare för att vägleda skolor i rätt riktning.

Gör som vid det förra tillfället, skriv en kort summering om 2-3 A4-sidor av den egna läsningen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast 3/10. Tänk på att läsa och kommentera varandras inlämningsuppgifter skriftligt. Publicera kommentarerna på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar från presstopp för inlämningsuppgifterna. Glöm inte att om möjligt även referera till Nya perspektiv på organisation och ledarskap.
Det är också värdefullt för dig att du i samband med inläsningen av kurslitteraturen använder dig av ditt eget ”fall” som du analyserar med hjälp av kurslitteraturen. Motivet för att göra detta är att du inte enbart läser kurslitteraturen som om du förbereder dig inför en salstentamen, utan att du även använder/tillämpar de delar av den som du finner relevanta. En sådan tillämpning kan innebära att du redan nu, utan att för den skull tänka strategiskt om det, skriver om ett fenomen som du kan använda i ditt framtida självständiga arbete.

Träff 3 den 19/10, kl. 09.15–12.00
Lärare: Susanne och Maria

Till denna träff läses boken "Skolledarskap och skolans frirum". Boken tydliggör den komplexitet som utmärker skolledares arbete och arbetsvillkor. I boken analyseras vad ett professionellt skolledarskap verkligen innebär. Dessutom diskuteras konsekvenserna av denna professionalism för skolledares faktiska yrkesutövande.

Skriv en kort summering om den egna läsningen som du tillämpar på ditt eget fall och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast 13/10. Glöm inte att om möjligt även referera till "Nya perspektiv på organisation och ledarskap". Kom ihåg att läsa och kommentera samtliga inlämningsuppgifter skriftligt. Publicera på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar.

Träff 4 den 6/11, kl. 09.15–12.00
Lärare: Susanne och Maria

Till denna träff ska du utveckla och fördjupa beståndsdelarna i ditt eget fall genom att med hjälp av kurslitteraturen och eventuell annan relevant litteratur redogöra för vad som i dina ögon är särskilt intressant med fallet. På vilket sätt hjälper litteraturen dig att förstå/förklara fallet? Vad skulle fallet kunna bidra med i praktisk/teoretisk mening? Vad uppfattar du skulle kunna vara av allmänt intressant att arbeta vidare med utifrån fallet? Vad skulle du själv vilja arbeta med om du bestämde dig för att utveckla fallet i ditt framtida självständiga arbete?

Gör som tidigare, skriv en kort summering av det egna fallet utifrån den av dig valda litteraturen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast 1/11. Glöm inte att referera till relevant (kurs)litteratur. Kom ihåg att läsa och kommentera samtliga inlämningsuppgifter skriftligt. Publicera på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar.

Utvärdering
Kort utvärdering av kursens uppläggning och innehåll. Skriv en kort summering om vad du personligen har fått ut av kursen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast den 25/11. Understryk gärna huruvida du fått något stöd av kurslitteratur, från virtuella träffar och kommentarer på dina inlämningsuppgifter. Berätta gärna om och i sådana fall vad du har lärt dig om ditt eget fall. Publicera din summering på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar från presstopp.

Vår ambition är att design på och innehåll i denna kurs kommer att leda till ett lärande om eget ledarskap och ökad medvetenhet om utveckling av pedagogisk verksamhet. Vi hoppas att kursens planerade innehåll i kombination med ditt eget ”fall” ska både utmana och bilda dig inom ramen för aktuella teman.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Ännu en gång, varmt välkommen till kursen.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSusanne Sahlin
Med vänlig hälsning,
Susanne Sahlin & Maria Styf