Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen består av två moment som omfattar 15hp vardera. Det första momentet är Pedagogik som vetenskap (v36 - 03). För litteratur se kursplanen med kod PE014G, länken finns nedan.
Kursen ges i studieformen It-Distans, alltså utan träffar på Campus men med schemalagda seminarier och dialoger, se schemat för exakta tider.

  • Kurskod: PE207G
  • Anmälningskod: T2711
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

Kursstarten sker 2/9 och första träffen är 4/9 kl. 09-11 och 16-18 (du väljer att delta en av tiderna) i videokonferens ZOOM https://miun-se.zoom.us/j/7537329598 där du möter Catharina Höijer som är kursansvarig. Vid denna introduktion ges information om kursen som helhet och vad du behöver känna till när du börjar kursen samt en introduktion av momentet Pedagogik som vetenskap (15hp).

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/riqQo756X80ZZoQ03Q551qwZ6Q0Z5YQ7Y67v33YQ7y.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Som framgår i kursplanen med kurskod PE014G omfattar kursen två delmoment, som du läser efter varandra, ett per termin.
H20, v 36-03 Pedagogik som vetenskap (15hp) Ansvarig lärare: Catharina Höijer
V21, v 04-23 Självständigt arbete (15hp) Ansvarig lärare: tilldelad handledare för det självständiga arbetet

Kursen genomförs på halvfart. Det betyder att du behöver avsätta 200 timmar per delmoment för dina studier, vilket motsvarar 20 timmar per vecka.

Studieformen är It-Distans utan träffar på Campus, men med schemalagda träffar via videokonferensen Zoom. Det är viktigt att du bekantar dej med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Kommunikation mellan kursdeltagare samt deltagare och lärare är helt internetbaserad via kursens rum på lärplattformen Moodle. Du får tillgång till Moodle när du registrerar dej på kursen.

I samband med att du registrerar dej kommer du även att tilldelas ett e-postkonto kopplat till ditt studentkonto. Det är till denna e-post som du kommer att få all information som vi lärare skickar ut via kursrummet i Moodle. Vill du koppla kontot till din privata mailadress gör du det manuellt via Studentportalen. Men det finns risk att din server sorterar meddelanden från oss som skräppost - så du behöver vara uppmärksam på din inkorg (om du väljer att vidarebefordra till din privata e-post) så att du inte missar något viktigt. Mer om detta finns på Miuns hemsida, Studentportalen och i Moodle.

Kursen bygger på eget ansvar och aktivt deltagande i läraktiviteter och utförande av de uppgifter som hör till varje moment. Varje moment examineras kontinuerligt var för sig, vilket kallas formativ bedömning. I slutet av kursen görs en sammanvägning av dina resultat till ett betyg på kursen. Utförlig information om examinationen finner du i kursplanen och respektive moments studiehandledning.

Läraktiviteterna och upplägg i respektive moment varierar, men kan bestå av självstudier, grupparbeten, inlämningsuppgifter som utförs individuellt och/eller i grupp, föreläsningar inspelade och/eller irl, lärarledda dialoger och seminarier etc. Exakt vad som gäller för respektive moment framgår i den aktuella studiehandledningen.

Pedagogik som vetenskap spänner över tre tema,
- Vetenskapen pedagogiks moderna förändring, utveckling och aktuella forskningsfrågor - Temat behandlar vetenskapsteoretiska aspekter kopplat till vetenskapen pedagogiks moderna förändring och utveckling samt aktuella forskningsfrågor. Detta tema syftar till att ge inblickar i de konsekvenser kunskaps- och vetenskapsteoretiska val får för vetenskapliga studier av pedagogiska problem.
- Den pedagogiska forskningsprocessen: Från problemformulering till design - Temat berör den pedagogiska forskningsprocessen, från problemformulering till design av ett undersökningsbart vetenskapligt problem. Temat syftar till att ge kunskap om problemformulering och design av vetenskapliga studier av pedagogiska problem.
- Metoder för att samla in och bearbeta kvantitativ och kvalitativ empiri - Temat innehåller pedagogiska forskningsmetoder för hur du kan utveckla kunskaper om och samla in empiriskt material av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Detta tema syftar till att ge inblickar hur olika metoder beroende på vilken empiri som kan användas för vetenskapliga studier av pedagogiska problem och hur materialet kan bearbetas och analyseras.

Kopplat till varje tema kommer du att erbjudas lärarledda dialoger och litteraturseminarier. Syftet med dessa dialoger är att du skall få möjlighet ett bearbeta kursens innehåll tillsammans med andra kursdeltagaren och därmed få en djupare förståelse av temats och delmomentets innehåll. Dialogerna är viktiga för att underlätta och utveckla din lärprocess, eftersom det är här du får feedback och möjlighet att ställa frågor kring det aktuella temats innehåll och litteratur. Du förväntas även att vara aktiv i diskussioner som berör studiekamraternas funderingar, för att på det sättet stimulera och utveckla både den egna reflektionen och fördjupade kunskaper.

Inför dessa dialoger och seminarier ska du läsa, bearbeta litteratur och skicka in ett underlag i skrift eller tal. Detaljerade instruktioner kommer att finnas i studiehandledningen för respektive tema.

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier ska detta ovillkorligen meddelas till fakultetsadministratören och kursansvarig. Det är inte möjligt att göra kursuppehåll eftersom detta är en fristående kurs, se mer om reglerna i Studentportalen. På institutionen tillämpar vi även passivt studieavbrott. Det betyder att om du inte visat någon aktivitet (det vill säga utfört eller deltagit i någon läraktivitet) under de första tre veckorna på kursen kommer du automatiskt att avregistreras från kursen. Du kommer att få ett meddelande om detta blir aktuellt.

Om du har frågor om de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej direkt till den som är ansvarig lärare för det aktuella momentet (kontaktuppgifter finner du i den övergripande informationen om respektive moment i kursrummet). Frågor som gäller kursen som helhet besvaras av kursansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor.

Kursansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se
Examinator: Jimmy Jaldemark, jimmy.jaldemark@miun.se
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson, sanna.jansson@miun.se
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till en kurs där du ges möjlighet att utveckla din kunskap om pedagogik som vetenskapligt ämne. Bekanta dej gärna med med vår forskningsmiljö och den forskning som bedrivs inom vår institution för uppslag till område att skriva ditt självständiga arbete inom,
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/Forskning/

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer
Catharina Höijer