Pedagogik AV, Självständigt arbete, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik AV, Självständigt arbete, 30 hp.

Oavsett om Du läser kursen inom ramen för Magister- eller Masterprogrammet i pedagogik eller sökt och antagits till kursen som fristående kurs - är Du varmt välkommen.

  • Kurskod: PE060A
  • Anmälningskod: T2491
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-08-30 - 2022-06-05

Kursen börjar v. 35, 2021 och pågår till och med v. 22, 2022.
Introduktion sker den 6 september, kl. 16.00 - 18.00 via videokonferensen Zoom.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen i Självständigt arbete går ut på att du ska skriva ett självständigt arbete i ämnet pedagogik. Innebörden är att du kommer att planera, genomföra och redovisa en mindre vetenskaplig studie under förhållandevis självständiga former. Du bestämmer i hög grad själv studiens syfte, forskningsfrågor och studieobjekt medan din lärare kan ha ett och annat att säga om hur du utformar dessa. Detta eftersom vetenskapligt skrivande i hög grad skiljer sig från annan typ av skrivande.

Under kursen kommer du att få stöd av en handledare som både kommer att fungera som en samtalspartner och som någon som sätter gränser för vad som minimalt behöver vara med i avrapporteringen av ditt vetenskapliga arbete, exempelvis huvud- och delavsnitt om problemformulering, bakgrund till studieobjektet, tidigare forskning, pedagogisk teori, metod, resultat, diskussion och korrekta referenser. Avsnitten kan naturligtvis se olika ut beroende på syfte, forskningsfrågor och studieobjekt, men de behöver finnas med i avrapporteringen.

Inför introduktionen som sker 6 september, kl 16.00-18.00 via videokonferensen Zoom, förväntas du skriftligt presentera det problem som du planerar att skriva ditt självständiga arbete om. Detta gör du på max en A-4. Publicera din text i avsett forum i Moodle senast fredag 3 september, kl 09.00

Förbered också en presentation baserad på en PP för att i samband med introduktionen presentera din forskningsidé. Denna presentation bör innehålla en problemformulering, ett preliminärt syfte, samt tänkt design och ansats.

Fundera också på vad du särskilt vill förkovra dig i avseende att genomföra en vetenskaplig studie och vetenskapligt skivande.

Det är ganska speciellt med att skriva vetenskapligt jämfört med att skriva prosa. I vetenskapligt skrivande behöver man förankra sina tankar och insamlade data med vad andra gjort tidigare, dessutom behöver man avrapportera det man gjort på ett sätt som tydligt visar läsaren att man genomfört sin studie på ett medvetet sätt. Det är en utmaning att göra detta på ett självständigt sätt, men vi ser fram mot möjligheten att ge dig konstruktivt stöd då du inom ramarna för denna kurs genomför och avrapporterar ditt vetenskapliga arbete.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Ser fram mot givande kunskapsutbyten!

Jaana Seikkula-Leino, professor i pedagogik
Catharina Höijer, lektor/fil dr i pedagogik

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer