VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Kriminologi GR (B), 30 hp.

Vi i lärarlaget hälsar dig varmt välkommen till denna kurs i Kriminologi!

  • Kurskod: KR040G
  • Anmälningskod: M2070
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-06-04

Kursen startar den 16 januari 2023 vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall.
Den första introduktionsföreläsningen sker på campus måndag den 16/1, kl. 10.15-12.00.

På Lärplattformen Moodle kommer det att finnas information om kursen och vi rekommenderar dig att ta del av all information.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5019Z6808vQQ7wZ1Q92Y05yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen är indelad i fyra (4) moment:

Moment 1 - Våld på mikro och makronivå, 7,5hp
Det inledande momentet behandlar olika typer av våld och olika grundläggande begrepp för att förstå våld och våldsbrott. Syftet med momentet är att studenten ska kunna problematisera våld och våldets plats i samhället utifrån olika kriminologiska teorier för att öka förståelsen för våld och våldsanvändning. Momentet fokuserar på våld både på mikro och makronivå och har ett särskilt fokus på genus i relation till våld. Momentet ämnar utrusta studenten med verktyg som möjliggör en kritisk granskning av våld utifrån ett genusperspektiv samt att kunna analysera olika typer av våld utifrån olika relevanta kriminologiska teorier. Våld och våldsbrott kommer att behandlas både på mikro och makronivå för att ge studenten en övergripande och fördjupad kunskap om våld i olika kontext.

Moment 2 - Viktimologi, 7,5hp
Det andra momentet innehållet kunskaper i viktimologins framväxt och betydelse.
Studenten kommer att få kunskap i grundläggande begrepp inom viktimologi, viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier. Studenten kommer även att få en förståelse för vilken betydelse viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier har för de brottsdrabbade. Sambandet mellan att vara utsatt och att utsätta andra för brott kommer att diskuteras i momentet. Vidare innehåller momentet en beskrivning av de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet och vilken hjälp och stöd som finns för de som har varit utsatta för bott. Repetitiv rättvisa kommer därtill att belysas i momentet. Momentet innehåller också vilka konsekvenser utsatthet för brott kan medföra.

Moment 3 - Vetenskaplig teori och metod II, 7,5hp
I det tredje momentet fördjupas kunskaperna i kvantitativ- och kvalitativ metod. I den första delen av momentet behandlas grunderna i urvalsmetoder och statistik. Fokus är på enklare statistiska beräkningar såsom central- och spridningsmått, Chi-2test, korrelationer samt t-test. I momentet ingår enkätkonstruktion och grundläggande kunskaper i statistikprogrammet SPSS. Vidare innehåller momentet att studenten ska skapa en enkät, samla in och analysera resultat samt att presentera resultatet i en kortare rapport. I den andra delen av momentet
behandlas olika kvalitativa datainsamlingsmetoder med fokus på den semistrukturerade intervjun. I momentet ges kunskap i hur en kvalitativ intervju kan genomföras och hur en intervju kan analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Vidare innehåller momentet att studenten ska planera och genomföra en intervju samt analysera den med en innehållsanalys.

Moment 4, B-uppsats, 7,5hp
I det avslutande momentet ingår att på ett vetenskapligt sätt kunna redogöra för och analysera en kriminologisk frågeställning i en uppsats. Studenten ska kunna använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt till vetenskaplig litteratur och kunna tillämpa ett kritiskt vetenskapligt skrivande. I momentet ingår att granska kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar utifrån design, metod samt validitet och reliabilitet. I momentet ingår det att studenten ska skriva en kriminologisk litteraturstudie och att genom vetenskapliga argument försvara uppsatsen. Momentet ger även en övning i att kunna tillämpa en kriminologisk referensram i ett vetenskapligt arbete.

Kursen är på helfart vilket betyder att det förväntas av dig att du ägnar 40 timmar i veckan åt att ta del av undervisning, delta i seminarier, läsa litteratur mm.

Börja med att läsa studiehandledningen när kursen startar för att få en bild av hur kursen är upplagd och vilka uppgifter som du ska göra under resans gång. Då vet du mer om vad som förväntas av dig samt vad du kan förvänta dig av kursen. Har du inte införskaffat kurslitteraturen så är det hög tid att göra det. Det kan vara väntetid på kurslitteratur kring kursstart, så beställ den nu.

Litteraturlistan finner du både i kursplanen och i studiehandledningen. Det bästa sättet att komma igång och få ut det mesta av kursen är att börja läsa redan vid kursstart.

Ta för vana att kolla din studentmail och Moodle regelbundet. Gör du detta så håller du koll på om ny information eller material har dykt upp som kan vara av relevans för ditt lärande.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till denna kurs i Kriminologi, vi ser fram emot en trevlig vårtermin tillsammans med dig!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetGustav Grut
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-01