Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling och som student vid Mittuniversitetet.

Vi ser fram emot att få träffa dig och hoppas att du ska få en givande och inspirerande tid med oss. I det här brevet hittar du information om programmets upplägg och innehåll. Det är viktigt att du läser igenom hela brevet noga så att du är förberedd inför programstart. Hör gärna av dig om du undrar över något. Kontaktuppgifter finns längre ner i brevet.

  • Programkod: TKLEA
  • Anmälningskod: H4191
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Start: Höstterminen 2020

Programstart är den 31 augusti 2020 i lärplattformen Moodle, där information läggs ut om hur du kommer igång. De första två studieveckorna kommer du att arbeta med fyra (4) individuella uppgifter som läggs ut på programsidan i Moodle. Uppgifterna syftar till att introducera dig till ämnet och förbereda dig för gruppdialog och examinerande moment vid startträffen som äger rum den 14-15 september.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X50gQ5560YvQQ85Z8574Y0Zy9007393Y67Q610.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

FÖRBEREDELSER INFÖR PROGRAMSTART
Beställ kurslitteraturen redan nu så att du har den tillhands när terminen startar. Obligatorisk kurslitteratur för termin 1 är:

Författare/red: Klefsjö, B. et al
Titel: De sju ledningsverktygen
Förlag: Studentlitteratur
ISBN 9789144006079

Författare/red: Bloch, E. & Elmgart, A.
Titel: Kundfokus: skapa kundvärde och hållbara resultat
Förlag: Liber
ISBN 9789147122370

Författare/red: Bergman, B. & Klefsjö, B.
Titel: Kvalitet från behov till användning
Förlag: Studentlitteratur
Upplaga: 5
ISBN 9789144078250
Kommentar: En sjätte upplaga av boken är planerad att ges ut inom kort. Om den hinner ges ut innan programstart så går det förstås bra att köpa den nya utgåvan istället.

Författare/red: Creswell, J.W & Creswell, J.D.
Titel: Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches
Förlag: SAGE Publications Inc
ISBN 9781506386768

Författare/red: Yukl, G. & Kaulio, M.
Titel: Ledarskap i organisationer
Förlag: Prentice Hall
ISBN 9780273739234

Om du arbetar vid sidan av studierna så kom ihåg att söka ledigt för träffarna i höst och för tentamen. Alla datum hittar du i schemat.

Bra att känna till är att kursen ni ska läsa termin 1 heter Kundorienterad verksamhetsutveckling del I och har kurskod KA004A.

OM DISTANSUTBILDNING VID MIUN
Distansutbildningar vid Mittuniversitet sker både på campus och på distans. Observera att träffarna i det här programmet i vanliga fall kräver fysisk närvaro i Östersund. Pga. Covid-19 är det dock beslutat att träff 1 HT2020 ska genomföras digitalt i Zoom, mer information kommer längre ner i brevet. Mellan träffarna använder vi Lärplattformen Moodle och Zoom för att kommunicera.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du att fördjupa dig i en rad viktiga moment som verksamhets- och förändringsledning och utveckling av organisationer via olika förbättringsinitiativ. Du får lära dig mer om vikten av att arbeta med kultur och värderingar, arbetssätt och verktyg för offensiv kvalitetsutveckling, kundtillfredsställelse och verksamhetsanalys. Utbildningen ger dig specialkompetens inom kundorienterad verksamhetsutveckling med inriktning mot att leda detta arbete. Utbildningen ger fördjupning kring vetenskaplig metod och kring vetenskapens betydelse för kunskaps- och samhällsutveckling.

Utförlig information om utbildningen och länk till programmets utbildningsplan med lärandemål hittar du på mittuniversitetets webb på denna adress:
https://www.miun.se/utbildning/program/undervisning-och-manniskors-beteende/magisterprogram-i-kvalitets--och-ledarskapsutveckling/om-programmet/

Programmet består av fyra kurser, som var och en löper på halvfart över en termin:
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del I, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del III, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Examensarbete, 15 hp

UPPLÄGG FÖR TERMIN 1, 2 och 3
De tre första terminerna är indelade i olika teman som tillsammans representerar hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Första terminens teman är "Kunden i centrum" och "Engagerat ledarskap". Andra terminens teman är "Arbeta med processer" och "Förutsättningar för delaktighet". Tredje terminens teman är "Ständiga förbättringar" och "Basera beslut på fakta".

Varje termin innehåller tre träffar som syftar till att ge dig en möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom dialog, gruppövningar och kontakt med övriga studenter och lärarlaget. Träffarna har följande upplägg:
Träff 1 (examinerande) syftar till att presentera terminens fokusområden och kursens upplägg. Träffen innehåller föreläsningar, gruppdialog och övningar där ni får ta del av andras erfarenheter och perspektiv. Under träff 1 påbörjas också terminens projektarbete.
Träff 2 syftar till att fördjupa kunskaperna kring terminens teman och erbjuder "det lilla extra". Fokus ligger på gruppövningar och samskapande av kunskap.
Under träff 3 (examinerande) presenteras och diskuteras genomfört projektarbete. Träffen innehåller även övningar och förberedelser inför kommande termin.

Inför träffarna kommer du att förbereda dig genom att titta på förinspelade videoklipp, läsa artiklar och litteratur samt ibland genomföra en eller flera uppgifter. Under träffarna kommer fokus att ligga på interaktivitet och övningar som utgår ifrån dessa förberedelser. Träffarna ska ses som ett komplement till kurslitteraturen som ska hjälpa dig i din inlärningsprocess. Det är viktigt att du studerar kurslitteraturen med eftertanke. När du t.ex. läser om de olika teorierna, fundera över vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Ägna tid åt att förklara teorierna för dig själv utifrån olika exempel och händelser i vardagen. Ställ frågor till de texter du går igenom och försök att koppla teorier och modeller till dina egna tidigare erfarenheter.

I normala fall ges alla träffar på Campus i Östersund. På grund av Covid-19 är det beslutat att programmets första träff den 14-15 september ska genomföras på distans digitalt i programmet Zoom istället. Det är ännu inte beslutat om träff 2 och 3 HT2020 ska genomföras på Campus eller ersättas av digital träff. Vi kommer att meddela dig per epost till den adress du har angett i ansökan så fort beslut har tagits om detta.

DATUM FÖR TRÄFFAR TERMIN 1, HT2020:
Träff 1 (examinerande): 14–15 september. Träffen ges i år digitalt via Zoom. (tiden är 8.30-17 båda dagarna)
Träff 2: 19–20 oktober. Ni kommer att meddelas per epost så snart beslut är taget om träffen ska ges på Campus eller digitalt i Zoom.
Träff 3 (examinerande): 7–8 december. Ni kommer att meddelas per epost så snart beslut är taget om träffen ska ges på Campus eller digitalt i Zoom. Om det blir campusträffar är tiden 10.15-16 dag 1 och 8.15-14 dag 2. Om det blir distansträff så kommer ett anpassat upplägg att planeras för detta, men boka av hela dagen så att du säkert kan vara med (8.30-17).

EXAMINATION TERMIN 1, 2 och 3
Varje termin examineras via salstentamen, hemtentamen, projektarbete och reflektionsuppgift. Var och en av dessa examinationsmoment fyller olika funktioner i uppfyllandet av lärandemålen, och tillsammans utgör de en heltäckande examination. Examinationen är uppbyggd utifrån en progression som innebär att tyngdpunkten på examinationen i början av kursens ligger på "faktakunskaper" (salstentamen) för att senare till största delen handla om djupinlärning (hemtentamen, projektarbete och reflektionsuppgift).

Projektarbetena genomförs i grupp. Syftet med projektarbetena är att ni ska fördjupa era kunskaper och förbereda er inför examensarbetet. Arbetet ska redovisas i form av en kortfattad rapport samt genom en muntlig presentation vid ett seminarium. Varje grupp tilldelas en handledare som kan bidra med stöd och råd under arbetet. Gruppen ska självständigt organisera, planera och genomföra arbetet.

TERMIN 4
Under termin 4 skrivs examensarbetet. Det skrivs i par eller enskilt. Examensarbetet redovisas skriftligt via en rapport och muntligt via deltagande i avslutningsträffen. Tidigare examensarbeten finns sökbara i databasen DIVA.

DITT ANSVAR SOM STUDENT
Du som student har ett stort ansvar för ditt eget lärande under programmet speciellt eftersom detta är en utbildning på avancerad nivå. Du lägger själv upp Din egen studieplan utifrån kursupplägget. Tänk på att studier tar tid, så var beredd på att ägna flera timmar i veckan åt dina studier. Femton högskolepoäng på halvfart motsvarar ungefär 20 timmars studier i veckan under en 20-veckors-period. Till din hjälp har du kurslitteraturen, hemuppgifterna, föreläsningar, övningar, projektarbetena, portfolion och möjlighet till kommunikation med lärarna och dina studiekamrater för att uppnå kursmålen och slutligen programmålen.

ÖVRIGT
För att läsa denna utbildning behöver du ha dator med headset med hörlurar och mikrofon, samt en webbkamera. Du behöver också ha möjlighet att installera programvaror på datorn.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas att du ska trivas hos oss. Vi ses efter sommaren!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPetter Stenmark
Programansvarig