Kan ett beslut om tillgodoräknade överklagas?

Spara favorit

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan och du anser att detta är oriktigt, har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du ska gå tillväga för att överklaga finner du i ditt beslut. Överklagandet ska skriftligen riktas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) men skickas per post till Examensenheten på Mittuniversitetet och ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du erhöll beslutet.

För mer information om omprövning och överklagande finner du i Mittuniversitetets tillgodoräknadeordning.Lyssna