Pedagogik AV, Forskningsmetodik, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Forskningsmetodik, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Pedagogik AV, Forskningsmetodik, 15 hp

Kurskod: PE030A Anmälningskod: T2921
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2019-01-20

Första kursträff är måndag 10 september 16.00 – 17.30 och genomförs via Skype. Som förberedelse till denna första träff förvänts du lösa två uppgifter som du ska lämna in i kursrummet på Moodle, senast fredagen den 7/9 kl. 12.00.
Dessa uppgifter är A) Självpresentation och B) Förslag på tre avhandlingar att granska, se nedan.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
I kursen arbetar vi i ett kursrum i Moodle som du når via Studentportalen. Vi använder också videokonferenssystemen Skype, Hangout via Google+ och Zoom. (Hangout är Googles motsvarighet till Skype och Zoom är det universitetsgemensamma dito.)

Undervisningen är i stort sett helt nätbaserad och består huvudsakligen av självstudier. Det betyder att merparten av tiden ägnar du dig åt att läsa och fundera på litteraturen och till att lösa de uppgifter som ingår i kursen. För bearbetning av litteratur och diskussion av uppgifterna är det meningen att du ska kommunicera med dina medstuderande i din studiegrupp via Moodle, Hangout eller annat lämpligt sätt. Det betyder att du måste avsätta tid för att träffas i din grupp mellan de fastställda inlämningstillfällena.

Gruppindelningen sker av lärare i samband med kursstart.

Kursen innehåller både muntliga och skriftliga uppgifter. Uppgifterna utgår från forskningsprocessens olika moment. Vid lösningen av uppgifterna utgår du från tre avhandlingar som du förslagsvis väljer inom det problemområde du tänker skriva ditt självständiga arbete i kommande kurs.

Kursen är uppdelad i fem teman,
Tema 1 – Pedagogik i ett vetenskapligt sammanhang
Tema 2 – Planering av småskaliga forskningsprojekt och etiska dilemman
Tema 3 – Modeller inom pedagogisk forskning
Tema 4 - Metoder för insamling av information
Tema 5 – Metoder för bearbetning och analys av data

Instruktion till de två inledande uppgifterna A och B,

A) Självpresentation
Förbered ett kort inlägg i som är både en presentation av dig och en beskrivning av vad du vill skriva ett självständigt arbete om. Beskriv kort vem du är, intressen, tidigare erfarenheter etc. Avsluta med en beskrivning av problemområdet för ditt självständiga arbete. Försök att fokusera en problemformulering som du tycker är intressant, är relevant även för andra i samhället och som du kan tänka dig att ha som utgångspunkt för din egen studie. Förankra problemet i pedagogik som akademiskt ämne. Ange referenser till den litteratur du använder på vedertaget sätt.

B) Förslag på avhandlingar att granska
Du ska själv välja ut de doktorsavhandlingar som du vill granska, men du måste få handledarens godkännande av dina val. Minst en av de valda doktorsavhandlingarna ska helt eller huvudsakligen basera sig på kvantitativa och en annan ska helt eller huvudsakligen basera sig på kvalitativa data, dvs. det går bra med ”mixed methods” i någon av avhandlingar.
Dessa avhandlingar ska du utgå från och granska i samband med bearbetningen av kurslitteraturen. Motivet för detta upplägg är att du i ditt framtida självständiga arbete ska vara förmögen att göra ett ändamålsenligt val av metod och data i förhållande till ditt syfte, dina forskningsfrågor och ditt studieobjekt.
Skriv ner referenser och ange ev länkar till avhandlingarna samt beskriv kort sökprocessen, det vill säga vilka databaser du sökt, vilka sökord du har använt och hur du gjorde ditt urval.

Lämna in uppgifterna A och B i kursrummet i respektive forum i kursrummet senast fredagen den 7/9 kl. 12.00.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Det är roligt att du valt att fördjupa dina kunskaper inom forskningsmetodologi hos oss. Under denna kurs ges du möjlighet att lägga grunden till den studie du planerar att göra i nästa steg. Med en väl bearbetad och utformad forskningsplan är halva studien gjord.
Jag ser fram mot att vara din handledare och medreflektör en bit på ditt akademiska äventyr.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Catharina Höijer
Catharina Höijer, universitetslektor fil dr i pedagogik