Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen ges i form av seminarier om kurslitteratur. Samtliga kurstillfällen sker via Adobe Connect den 3/9, 28/9, 19/10, 9/11 och 30/11. Utöver det kommer information även att distribueras via lärplattformen Moodle. Moodle är även kursens primära plattform för kommunikation mellan studenter och mellan studenter och lärare.

Kursplan: Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp

Kurskod: PE049A Anmälningskod: T2471
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2018-09-03 - 2018-11-11

Det är viktigt att du bekantar dig med Adobe Connect i god tid innan kursstart, se exempelvis http://emeetings.sunet.se/guider.html. Det är också viktigt att du har tillgång till ett headset eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal. Inför varje seminarietillfälle kommer du att få en inbjudan till Adobe Connect. Moodle får du tillgång till då du registrerar dig.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Magisterprogrammet som denna kurs ingår i är inriktat mot professionsutveckling. Det är därför mycket viktigt att du utöver inläsningen av kurslitteratur och återgivningen av densamma väljer ut ett eget för dig relevant ”fall” som du under kursens gång analyserar utifrån kurslitteraturen. Fallet kan du välja från dina arbetslivserfarenheter, eller motsvarande. Ett fall kan handla om en (kritisk) händelse inom en social struktur, sociala relationer eller sociala processer inom ramen för ditt arbetsliv, eller motsvarande, som du varit med om personligen eller som åskådare. Försök att erinra dig vad som hände och använd kurslitteraturen dels till att medvetandegöra dig om vad som hände, dels för att utifrån ett pedagogiskt perspektiv förstå eller förklara det som hände.

Det finns inget hinder för att det valda fallet även kommer att ingå i ditt framtida självständiga arbete. Oavsett hur det blir med det så i kursen Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I får du möjlighet att fördjupa dig i ditt fall utifrån ett pedagogiskt vetenskapligt sammanhang.

Kurslitteratur
Berg, G. (2011). Skolledarskap och skolans frirum. Lund: Studentlitteratur.
Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2015). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. (5e uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Håkansson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Stockholm: Natur & Kultur.

Eventuell ytterligare litteratur tillkommer som behövs för det av dig valda fallet.

Träff 1 den 3/9, kl. 13.15–16.00
Kursstart med presentation av kursen via Adobe Connect.

Introduktionsseminarium om perspektiv på organisation och ledarskap. Orientera dig i Bolman och Deal (2015) och förbered dig inför att skriva en kort summering om 1-3 A4-sidor av den egna läsningen. Vid det första och övriga inlämningsuppgifter ska du använda Times New Roman, 12 pkt, enkelt radavstånd, sidhuvud, sidfot och marginaler om 2,5 cm, eller motsvarande. Skicka till lärare och övriga kursdeltagare via Moodle senast 17/9. Samtliga inlämningsuppgifter ska läsas och kommenteras skriftligt. Kommentarerna ska publiceras på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar efter presstopp för inlämningsuppgifterna. Mer information kommer senare om exakt vart i Moodle som du kan ladda upp dina dokument.

Boken "Nya perspektiv på organisation och ledarskap" är viktig i denna kurs. Den redovisar fyra perspektiv som kan användas för att förstås organisationer som fabriker, familjer, djungler, teatrar eller tempel. Författarna visar hur de olika perspektiven kan vara till hjälp vid hantering av en organisatorisk komplexitet. De organisationsteoretiska perspektiven illustreras och konkretiseras med ett stort antal fall ur verkliga organisationer. Även olika ledarskapsstilar analyseras utifrån de olika perspektiven.

Referera därför gärna genomgående till, enligt din mening, relevanta delar i Bolman och Deal (2015, från träff 1 till och med träff 5. Använd dig alltid av korrekta referenser till alla dina informationskällor. Om du är osäker på innebörden av korrekta referenser behöver du bekanta dig med APA-systemet, som ofta används av pedagoger. Botanisera gärna på bibliotekshögskolans hemsida, den är mycket bra för både referenser och annat som är viktigt för vetenskaplig noggrannhet (akribi); http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/. Se även; http://www.his.se/PageFiles/4203/LathundAPA.pdf och http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford.

Träff 2 den 28/9, kl. 13.15–16.00
Till denna träff ska boken "Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och måluppfyllelse" läsas. Boken handlar om vilka strategier som kan lyfta skolors resultat. Det förs även en omfattande internationell diskussion om hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Boken förklarar vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer från politiker till skolhuvudmän, rektorer och lärare för att vägleda skolor i rätt riktning.

Gör som vid det förra tillfället, skriv en kort summering om 1-3 A4-sidor av den egna läsningen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast 24/9. Tänk på att läsa och kommentera varandras inlämningsuppgifter skriftligt. Publicera kommentarerna på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar från presstopp för inlämningsuppgifterna. Glöm inte att om möjligt även referera till "Nya perspektiv på organisation och ledarskap".

Det är också värdefullt för dig att du i samband med inläsningen av kurslitteraturen använder dig av ditt eget ”fall” som du analyserar med hjälp av kurslitteraturen. Motivet för att göra detta är att du inte enbart läser kurslitteraturen som om du förbereder dig inför en salstentamen, utan att du även använder/tillämpar de delar av den som du finner relevanta. En sådan tillämpning kan innebära att du redan nu, utan att för den skull tänka strategiskt om det, skriver om ett fenomen som du kan använda i ditt framtida självständiga arbete.

Träff 3 den 19/10, kl. 13.15–16.00
Till denna träff läses boken "Skolledarskap och skolans frirum" läsas. Boken tydliggör den komplexitet som utmärker skolledares arbete och arbetsvillkor. I boken analyseras vad ett professionellt skolledarskap verkligen innebär. Dessutom diskuteras konsekvenserna av denna professionalism för skolledares faktiska yrkesutövande.

Skriv en kort summering om den egna läsningen som du tillämpar på ditt eget fall och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast 15/10. Glöm inte att om möjligt även referera till "Nya perspektiv på organisation och ledarskap". Kom ihåg att läsa och kommentera samtliga inlämningsuppgifter skriftligt. Publicera på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar.

Träff 4 den 9/11, kl. 13.15–16.00
Till denna träff ska du utveckla och fördjupa beståndsdelarna i ditt eget fall genom att med hjälp av kurslitteraturen och eventuell annan relevant litteratur redogöra för vad som i dina ögon är särskilt intressant med fallet. På vilket sätt hjälper litteraturen dig att förstå/förklara fallet? Vad skulle fallet kunna bidra med i praktisk/teoretisk mening? Vad uppfattar du skulle kunna vara av allmänt intressant att arbeta vidare med utifrån fallet? Vad skulle du själv vilja arbeta med om du bestämde för att utveckla fallet i ditt framtida självständiga arbete?

Gör som tidigare, skriv en kort summering av det egna fallet utifrån den av dig valda litteraturen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast 5/11. Glöm inte att referera till relevant (kurs)litteratur. Kom ihåg att läsa och kommentera samtliga inlämningsuppgifter skriftligt. Publicera på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar.

Träff 5 den 30/11, kl. 1315–15.00
Kort utvärdering av kursens uppläggning och innehåll. Skriv en kort summering om vad du personligen har fått ut av kursen och skicka till lärare och övriga kursdeltagare senast den 26/11. Understryk gärna huruvida du fått något stöd av kurslitteratur, från virtuella träffar och kommentarer på dina inlämningsuppgifter. Berätta gärna 'om' och i sådana fall 'vad' du har lärt dig om ditt eget fall. Publicera din summering på anvisad plats i Moodle inom loppet av två dagar från presstopp.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Gunnar Augustsson
Kursansvarig/Professor