Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen är en fortsättning på externredovisning A. Kursens första del behandlar bokslutsteknik med särskild betoning på periodiserings- och värderingsfrågor samt en genomgång av årsredovisning, koncernredovisning och revision. Kursens andra del behandlar kassaflödesanalys och räkenskapsanalys. Kursen är mycket övningsintensiv och vi rekommenderar er att påbörja studierna från första dagen.

Kursplan: Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp

Kurskod: FÖ095G Anmälningskod: L7090
Ort: Sundsvall/Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-03-31

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i ”Studieuppgifter” (se nedan). När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i Moodle. På kurshemsidan hittar du ytterligare information om kursen som t ex länk till schema och kursplan, kursguide samt kursmaterial och en översiktlig läsanvisning innehållande datum för bl a kursstart, inlämningsuppgifter och tentamen/omtentamen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
På kursen ingår vissa teoretiska inslag men tyngdpunkten ligger på praktiska moment.
På kurshemsidans startsida under ikonen Kursinformation hittar ni en kursguide som bland annat beskriver kursens innehåll och lärandemål och en läsanvisning/schema som är en översiktlig veckoplanering av kursen. Notera särskilt att kursen inte har några inspelade föreläsningar. Kursen examineras genom två obligatoriska inlämningsuppgifter och en salstentamen. I den första uppgiften ska ni färdigställa ett bokslut och upprätta en resultat- och balansräkning inom ramen för regelverket K3. Under arbetet med uppgiften kommer ni att göra bedömningar och fatta beslut kring värdering/periodisering av olika poster på balansräkningen. I den andra uppgiften kommer ni att upprätta en räkenskapsanalys baserat på årsredovisningar från ett befintligt företag. Mer information om inlämningsuppgifterna hittar ni på kurshemsidan i Moodle under ikonen Examination.
Kursen avslutas med en salstentamen, som äger rum på någon av campusorterna (Sundsvall, Östersund) eller i anslutning till er bostadsort (universitet, lärcentra mm). Mer information om vad som gäller vid tentamen på campus och på annan ort hittar ni på Studentportalen. Notera att administrationen av distanstentamen sköts helt av tentamensadministrationen på universitetet så om ni har frågor som rör tentamen vänder ni er direkt till tentadst@miun.se.

Som kurslitteratur används läromedlet Extern redovisning och finansiell analys, senaste upplagan, av Thomasson (Liber) samt Företags- och räkenskapsanalys, senaste upplagan av Hansson/Arvidsson/Lindquist (Studentlitteratur). Ny upplaga av Företags-och räkenskapsanalys förväntas komma under januari 2019. Läroböckerna finns att tillgå på bland annat AdLibris och Bokus. Övrigt material som ingår på kursen får ni tillgång till via kurshemsidan i Moodle.

Tempot på kursen är högt så en rekommendation är att repetera avsnitten bokslut och årsredovisning från den grundläggande kursen i externredovisning.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Liezl Eckley Eriksson och jag kommer att vara kursansvarig. Om ni har några frågor når ni mig på liezl.eckleyeriksson@miun.se

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!
Liezl Eckley Eriksson

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Liezl Eckley Eriksson