Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Detta välkomstbrev behandlar i huvudsak första delen av moment 1 och 2. De 7,5 högskolepoäng som du studerar i moment 1 och 2 på kursen är inriktade mot historie- och religionsvetenskaperna och det är religion som är först ut.

Kursplan: Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

Kurskod: HI005U Anmälningskod: M7060
Ort: Sundsvall/Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Kursen går på halvfart och är nätbaserad, all information och kommunikation sker över nätet. Den mest centrala delen av den virtuella miljön är Mittuniversitetets kursplattform Moodle. Kursplattformen kommer vi främst att använda oss av för att lägga upp inspelade föreläsningar, lämna kursinformation samt lägga ut länkar till seminarierum etc.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast en vecka innan terminsstart. Först då har uppgifterna om att du är antagen till utbildningen överförts till oss.
Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Tillgång till lärplattformen Moodle får du efter att du registrerat dig, se information ovan.

Preliminärt översiktsschema
Vecka 4-8 Moment 1: Religion ämnesteori & ämnesdidaktik
Vecka 9-13 Moment 2: Historia ämnesteori & ämnesdidaktik
Vecka 14-18 Moment 3: Samhällskunskap ämnesteori & ämnesdidaktik
Vecka 18-22 Moment 4: Geografi ämnesteori & ämnesdidaktik

Validering
Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering, vilket kan leda till tillgodoräkning av högskolepoäng. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens befintliga kunskaper och kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs. Ansökan görs i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Mer om detta: www.miun.se/lararlyftet/antagen

Virtuella seminarier
För att ge goda möjligheter till reflektion och erfarenhetsutbyte använder vi oss av virtuella seminarier genom konferensverktyget Zoom, som möjliggör seminarier över nätet med både ljud och bild. Länkar till de virtuella seminarierummen kommer att läggas upp i kursplattformen Moodle. För att delta i seminarierna krävs såväl en stabil internetuppkoppling som webbkamera och headset. Ett mobilt bredband är inte att rekommendera även om det i lyckliga fall kan fungera. Använd headset istället för extern mikrofon för att undvika rundgång som annars lätt uppstår.

Seminariegrupper
Eftersom det är många på kursen och många av er också arbetar parallellt med studierna erbjuder vi vid introduktionen två seminariegrupper med sina respektive tider. Studera det preliminära schemat nedan och välj ut vilken grupp som passar dig bäst. Du behöver inte anmäla dig till det seminariet då det ”endast” är introduktion, d.v.s. det gör inget om det blir ojämna grupper.

Då kursen har gått igång kommer du med hjälp av en gruppvalsfunktion på Moodle kunna välja vilken grupp och seminarietid du vill delta i. Först till kvarn gäller så du behöver vara snabb med att gå in på Moodle då kursen startat och välja den seminarietid som passar dig bäst. Det exakta ”taket” för respektive grupp kommer att bestämmas utifrån studentantalet på kursen (som i skrivande stund ej är fastslaget) och så att grupperna blir så jämna till antalet deltagare som möjligt.

Arbetssätt och examination
Kontinuerligt studium och upprepning menar vi är vägen till kunskap och färdighet som befästs och finns med er även efter kursens slut. Därför använder vi oss av ett processuellt arbetssätt. Uppgifterna bearbetas först skriftligt och redovisas för läraren som ger återkoppling. Detta steg är inte betygsgrundande för att studenten inte ska avstå från att komma med förslag på förbättringar och reflektioner. Därefter bearbetas uppgifterna med tillhörande problemställningar i form av seminarium. Efter seminariet ska studenten sedan fördjupa och utveckla uppgiften, och denna skriftliga framställning betygsätts sedan. På så vis blir seminariearbetet en integrerad del av uppgiften. Alla kommer väl förberedda och kan därigenom ge och ta emot synpunkter på en högre nivå än som annars vore möjligt.
Den inlämningsuppgift som ska utföras inom religion läggs ut i lärplattformen i samband med kursstart. Inlämningsuppgifter för historia kommer då denna delkurs startar, dvs vecka 41. Vi erbjuder kontinuerlig handledning via e-post. För frågor angående religion kontaktar du Pierre Wiktorin, via e-post: pierre.wiktorin@miun.se

Kurslitteratur
Det är mycket viktigt att du i god tid skaffar den kurslitteratur som hör till de olika momenten. Du kommer annars att förlora värdefull tid eftersom undervisningen förutsätter att du har tillgång till den angivna litteraturen. Du bör senast vecka 3 ha tillgång till följande böcker:

• Löfstedt, Malin (red.), 2011. Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan
• Svanberg, Ingvar & David Westerlund (red.), 2008 eller 2011 (helst). Religion i Sverige
• van der Molen, Janny, 2009. Om änglar, gudar och hjältar: Berättelser ur det stora världsreligionerna

Här följer en preliminär översikt av schemat för det första momentets nätseminarier och inlämningar. På introduktionen i vecka 4 går vi igenom upplägget samt frågor om tider och upplägg. Länkar till de virtuella rum (Zoom) där de olika seminarierna äger rum kommer som nämnts ovan att läggas ut i kursplattformen Moodle.

Vecka 4: Start måndagen den 21/1
Registrera dig på kursen via studentportalen på miun.se och bekanta dig med kursplattformen Moodle, kursens upplägg och kursinformationen. Följ de läsanvisningar som presenteras på Moodle. Har du några frågor gällande kursens första del, ta gärna kontakt med Pierre Wiktorin via e-post.

Vecka 4: Introducerande seminarium för religion.
Pierre Wiktorin introducerar kursen. Vi samtalar om arbetsformer, testar tekniken och introducerar den första uppgiften. Delta vid en av nedanstående tider. Du behöver INTE föranmäla dig till detta introduktionsseminarium utan välj den tid som passar dig bäst.
• Torsdag 24/1: kl. 15.30-17.00
• Fredag 25/1: kl. 15.30-17:00

Vecka 6: Seminarium 1 religionsvetenskap samt Inlämning 1
• Tisdag 5/2: grupp 1 14:30-16:00, grupp 2 16:30-18:00, grupp 3 19:00-20:30
• Söndag 10/2, klockan 23.55: Inlämning version 1 av inlämningsuppgift i religion till Pierre Wiktorin via inlämningsfunktionen i Moodle

Vecka 8: Seminarium 2 religionsvetenskap
• Tisdag 19/2: grupp 1 14:30-16:00, grupp 2 16:30-18:00, grupp 3 19:00-20:30
Vid detta seminarium presenterar du ditt arbete för kollegorna i din grupp och får återkoppling på ditt arbete.

Vecka 9: Start historievetenskap samt slutinlämning Moment 1: Religionsvetenskap
• Söndag 24/2, klockan 23.55: Inlämning av slutversionen av inlämningsuppgift i religion till Pierre Wiktorin via inlämningsfunktionen i Moodle
• Schemat för historia meddelas senare

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vänliga hälsningar!

Pierre Wiktorin, ansvarig för religionsvetenskapen

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Glenn Svedin
Administrativ kontakt:
Åsa Nyberg
010-142 81 46
asa.nyberg@miun.se