Vfu i övningsskoleområden - Rekommenderade riktlinjer

Mittuniversitetet är ett av de lärosäten som har deltagit i övningsskoleprojektet, en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Övningsskoleprojektet genomfördes under en femårsperiod (2014-2019). Projektet har bedrivits av Mittuniversitetet i samverkan med skolhuvudmän och skolledare inom Mittuniversitetets region där vfu-avtal tecknats.

Övningskoleprojektet avslutades med ett kvalitetsinternat med 60-tal deltaganderepresentanter för skolhuvudmän, skolledare, vfu-samordnare, Mittuniversitetets ledning, RUN, programansvariga på lärarutbildningen och vfu-grupp.

Syftet med internatet var att försöka hitta sätt att kvalitetssäkra det arbete som lagts ner under projektåren. Materialet som arbetades fram under dessa dagar har sammanställts i ett dokument kallat ”Rekommenderade riktlinjer”. Ett dokument tänkt som ett stöd att arbeta vidare med utifrån angivna kvalitetsaspekter med syfte att bibehålla och fortsatt utveckla hög kvalitet på studenternas vfu.

Här finns dokumentet  Rekommenderade riktlinjer